velikost textu

Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Creditors and make claims in insolvency proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Barbora Kociánová
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
162358
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční řízení, pohledávka, věřitel
Klíčová slova v angličtině:
insolvency proceedings, claim, creditor
Abstrakt:
Cílem práce je podat analýzu jednotlivých institutů insolvenčního zákona se zaměřením na osobu věřitele a jeho procesní postup v insolvenčním řízení, doplněnou o metodu komparace, judikaturu soudů, názory uvedené v odborných článcích, poznatky z praktického života věřitelů a kritické zhodnocení problematických otázek platné právní úpravy. Výsledkem práce by měla být ucelená metodika provádějící věřitele průběhem insolvenčního řízení, a to od jeho zahájení až do okamžiku, kdy je v insolvenčním řízení z procesního hlediska postaveno najisto, že věřitelova pohledávka je zjištěna a věřitel bude uspokojen některým ze způsobů řešení úpadku. Práce je členěna do 7 kapitol, přičemž každá kapitola odráží významnou právní oblast týkající se věřitelů a jejich pohledávek. Úvodní část práce má spíše teoretické zaměření, a to zejména na předmět insolvenčního řízení, právní úpravu úpadkového práva a její vývoj, zásady, na nichž insolvenční řízení spočívá, vymezení pohledávky ve smyslu závazkového práva a na osobu věřitele. Další kapitola pak pojednává o průběhu insolvenčního řízení, a to od jeho zahájení do okamžiku, kdy insolvenční soud rozhodne, zdali dlužníkův úpadek je či není osvědčen. Mimo jiné je v kapitole též vysvětlen význam pojmu úpadek. Třetí kapitola pojednává o třídění pohledávek podle způsobu jejich uplatnění. Věřitelé, kteří uplatňují své pohledávky vůči dlužníkovi, je mohou uplatnit tak, že je přihlásí přihláškou do insolvenčního řízení, nebo je uplatní jinak, a to přímo vůči insolvenčnímu správci. Věřitel tedy tuto pohledávku nebude přihlašovat do insolvenčního řízení, ale požádá o její proplacení přímo insolvenčního správce. V pořadí další kapitola charakterizuje pohledávky, které se do insolvenčního řízení přihlašují. Dále je v kapitole rozvedeno také právo na uplatnění zajištění s důrazem na zajišťovací převod práva, neboť tento je, z hlediska svých účinků, okamžiku realizace zajištění a propadné zástavy, v hojné míře řešen jak v praxi, tak judikatuře soudů. Rovněž jsem považovala za důležité v kapitole zmínit, jakým způsobem se přihlašuje příslušenství pohledávky, a to úroky z prodlení, náklady nalézacího řízení a náklady exekučního řízení, neboť poslední dva nároky jsou nároky procesními a vznikají, jakmile jsou přiznány pravomocným rozhodnutím soudu. Pátá kapitola je zaměřena na samotný proces přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, a to ve formě přihlášky pohledávky. Poslední dvě kapitoly této práce jsou zaměřeny na přezkoumání přihlášených pohledávek insolvenčním soudem a incidenční spory vyvolané při popírání pohledávek věřiteli a insolvenčním správcem. Závěrem jsou shrnuty dosažené poznatky spolu s jejich kritickým zhodnocením.
Abstract v angličtině:
The aim of rigorosum thesis is to give an analysis of the various institutes of insolvency law with a focus on the creditor and the procedural steps in the insolvency proceedings, accompanied by a comparison method, case law, the views presented in technical writing, knowledge of practical life creditors and critical evaluation of problematic issues applicable legislation. The result of the work should be comprehensive methodology of conducting the creditors during the insolvency proceedings, from its opening to the moment when the insolvency proceedings on procedural grounds built for sure that the creditor's receivable is determined and the lender will be satisfied with any of the bankruptcy. The work is divided into seven chapters, each chapter reflects significant legal field relating to creditors and their claims. The introductory part is rather theoretical focus, especially on the subject of insolvency proceedings, bankruptcy legislation and its development rights, the principles on which the insolvency proceedings is, definition of debt as contract law and a person lender. Another chapter discusses the course of bankruptcy proceedings, from its launch until the bankruptcy court decides whether the debtor's bankruptcy or not qualified. Among other things, the chapter also explains the meaning of decay. The third chapter deals with the classification of receivables by way of their application. Creditors who assert their claims against the debtor, they can be applied so that the application logs into insolvency proceedings, or is otherwise applied, directly to the insolvency administrator. Thus, the lender will not sign this claim in the insolvency proceedings, but asks for a payment directly to the insolvency administrator. In order for the next chapter characterizes the claims which the insolvency proceedings log. Furthermore, the chapter also elaborated the right to apply collateral with emphasis on security transfer of rights, because that is, in terms of its effects, the moment of realization of collateral and collateral forfeiture, in abundance solved both in practice and case law. I also considered it important chapter mention how logging accessories debts and default interest, costs nalézacího management and costs of enforcement, because the last two claims are the claims process and created as soon as they are confirmed in a final court decision. The fifth chapter focuses on the process of logging claims in the insolvency proceedings, in the form of application assets. The last two chapters of this work are focused on the review of claims filed by the insolvency court and incidence disputes caused when denying claims by creditors and the insolvency administrator. The conclusion summarizes the lessons learned along with their critical assessment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Kociánová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Kociánová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Kociánová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB