velikost textu

Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie
Název v angličtině:
Modification of marital property - comparative study
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Hejduková
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
162355
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Modifikace společného jmění manželů, Režim oddělených jmění, Režim zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu
Klíčová slova v angličtině:
Modification of marital property, Separate property regime, Regime constituting a reduction of the scope of the statutory regime of community property
Abstrakt:
Resumé Právní institut manželství a s ním spjaté majetkové vztahy mezi manžely snad více než jiné právní oblasti podléhá sociálním změnám a náladám ve společnosti, které určují další vývoj a směřování této pro život významné oblasti práva. Problematika manželských majetkových vztahů je v současné době pro právní laiky komplikovaná, veřejnost nejenže nemá dostatečné právní povědomí o variantách, výhodách a nevýhodách jednotlivých smluvních modifikací manželského majetkového práva, kterých je z daného důvodu využíváno pomálu, často se lze ale setkat i s tím, že manželé či snoubenci nemají představu ani o tom, co vůbec je obsahem základního a subsidiárního zákonného manželského režimu, tedy společného jmění manželů, což může mít následně významný dopad na jejich životy. Cílem předkládané rigorózní práce bylo zhodnocení, zda soudobá tuzemská právní úprava modifikací společného jmění manželů obstojí ve srovnání se španělskou právní úpravou obsaženou v Código Civil, zákoníku s dlouholetou tradicí, a v čem je případně možné nacházet inspiraci pro úvahy de lege ferenda. Předkládaná práce sestává ze sedmi kapitol, které jsou dále z důvodu větší přehlednosti systematicky členěny do dalších podkapitol. Úvodní kapitola práce je věnována historickému vývoji moderní právní úpravy manželského majetkového práva, který zrcadlí sociální změny ve společnosti včetně změn v chápání vzájemného postavení muže a ženy, tedy manžela a manželky. Následující kapitola pojednává v obecné rovině o aktuální tuzemské právní úpravě s jejím zasazením do kontextu evropského právního prostoru s důrazem na právní úpravu Španělského království. Třetí kapitola je již věnována samotným smluvním modifikacím zákonného manželského majetkového režimu, přičemž úvodní část dané kapitoly pojednává o vývoji tuzemské a španělské právní úpravy modifikačních smluv, další část obsahuje výklad o samotných smluvních stranách smluv o manželském majetkovém právu a o jejich formálních náležitostech včetně srovnání se španělskou právní úpravou, která zakotvuje las capitulaciones matrimoniales. Čtvrtá kapitola se podrobně zabývá samotným obsahem základního a zároveň subsidiárního manželského majetkového režimu, tedy režimem společného jmění manželů a jeho španělskou obdobou, sociedad de gananciales. V následující kapitole jsou podrobně rozebrány 1 jednotlivé druhy smluvených režimů společného jmění, pozornost je postupně věnována režimu oddělených jmění, režimu vyhrazujícímu vznik společného jmění ke dni zániku manželství, režimu zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu nebo rozšíření společného jmění v zákonném režimu. Zmíněné modifikace společného jmění jsou porovnány se svými španělskými obdobami, tedy régimen de separación de bienes (režim úplného oddělení majetku) a régimen de participación (režim oddělení majetku s účastí na zvýšení hodnoty majetku). Šestá kapitola se zabývá limity smluvních ujednání o rozsahu společného jmění. Výsledky komparativní analýzy a zhodnocení tuzemské právní úpravy ve srovnání s úpravou Španělského království jsou pak předloženy v závěrečné kapitole této práce. 2
Abstract v angličtině:
Summary The legal institute of marriage and connected property relations between the spouses are more than other areas of law influenced by social changes and atmosphere in the society which determine further development and direction of this area of law significant for life. The matter of marital property relations is currently complicated for legal laymen, not only because the public has not got sufficient legal awareness regarding the variety, advantages and disadvantages of individual contractual modifications of marital property relations, which are therefore used very rarely, but often we can also see that the spouses don’t even know what is the subject matter of the basic and subsidiary legal marital regime, e.g. community property of spouses, which can have consequently a significant impact on their lives. The aim of the submitted rigorous thesis was to evaluate, whether the current legal regulation of modifications of marital property can stand in comparison with the Spanish legal regulation contained in Código Civil as a codex with long-standing tradition and where could be eventually found inspiration for considerations de lege ferenda. The submitted thesis consists of seven chapters which are for better clarity further systematically dived into subchapters. The introductory chapter is dedicated to the historical development of modern legal regulation regarding marital property relations which reflects social transformations including changes in understanding of the mutual status of man and woman, e.g. husband and wife. The following chapter focuses on the current inland legal regulation in general with its contextualization into the European legal area with emphasis on the legal regulation of the Kingdom of Spain. The third chapter is already dedicated to the contractual modifications of legal marital regime themselves, with the introductory part surveying the development of inland and Spanish legal regulation of modifications contracts, the next part includes explanation regarding the contractual parties of contracts on marital property law and their formal requirements including the comparison with the Spanish legal regulation which regulates las capitulaciones matrimoniales. The fourth chapter is concerned in detail with the content of the basic and subsidiary marital property regime, the community property of spouses itself and its Spanish parallel, the sociedad de gananciales. In the following chapter, the individual 1 types of contractual regimes of marital property are analysed in detail, the attention is subsequently dedicated to the separate property regime, regime reserving the creation of community property to the date the marriage terminates, regime constituting a reduction or extension of the scope of the statutory regime of community property. The mentioned modifications of community property are compared with their Spanish parallels, the régimen de separación de bienes (regime of full separation of the property) and the régimen de participación (regime of separation of the property with participation on the increment of the property value). The sixth chapter is concerned with the limits of contractual negotiations regarding the scope of the community property. The results of the comparative analyses and evaluation of the inland legal regulation in comparison with the regulation of the Kingdom of Spain are presented the final chapter of this thesis. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hejduková 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hejduková 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hejduková 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 221 kB