velikost textu

Postoje žáků ke školnímu podvádění.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje žáků ke školnímu podvádění.
Název v angličtině:
Attitudes of pupils to school cheating.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Vodrážková
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Papajoanu
Id práce:
162346
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nečestné jednání, tradiční podvádění, elektronické podvádění, žáci základních škol, motivace k podvádění
Klíčová slova v angličtině:
dishonest behavior, unusual cheating, electronic cheating, elementary school pupils, motivation to cheat
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřená na výzkum školního podvádění u žáků druhého stupně základních škol. Na základě dotazníkového šetření, které vychází z vlastního tvrzení žáků (self- reporting), je cílem diplomové práce zjistit, co motivuje žáky k tomu, aby podváděli, a jaký postoj zaujímají k případnému potrestání odhaleného podvodu. Dalším cílem je zjistit četnost jednotlivých typů školního podvádění, vliv pohlaví a studijního prospěchu na školním podvádění. Bylo zjištěno, že již na základní škole žáci poměrně často využívají při podvádění internet. Také se projevila větší tolerance k podváděním, kdy žáci nepřikládají důležitost trestu za odhalený podvod a spíše by své odhalené spolužáky netrestali. Klíčová slova: nečestné jednání, tradiční podvádění, elektronické podvádění, žáci základních škol, motivace k podvádění
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is focused on the research of school cheating in pupils of the second level of elementary schools. Based on a self-reporting questionnaire survey, the aim of the thesis is to find out what motivates the pupils to cheat and what attitude they take to possibly punish detected fraud. Another goal is to find out the frequency of individual types of school cheating, the influence of gender and the learning benefit of school cheating. It has been found that pupils are relatively often used in cheating on the internet at the primary school. Also, there was greater tolerance for cheating when pupils do not attach the importance of punishment for an exposed fraud, rather they would not punish their exposed classmates. Key words: dishonest behavior, unusual cheating, electronic cheating, elementary school pupils, motivation to cheat
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Vodrážková 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Vodrážková 310 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Vodrážková 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Papajoanu 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 152 kB