velikost textu

Šlechtické sídlo ve víru moderní doby – Proměny zámeckého parku v Krásném Dvoře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šlechtické sídlo ve víru moderní doby – Proměny zámeckého parku v Krásném Dvoře
Název v angličtině:
Aristocratic Residence in Modern Times: Changes of Historical Park in Krásný Dvůr
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Kocek
Vedoucí:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
162339
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šlechtické sídlo, moderní doba, Krásný Dvůr, zámecký park, proměny
Klíčová slova v angličtině:
aristocratic residence, modern times, Krásný Dvůr, park, changes
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce se věnuje vývoji zámeckého parku v Krásném Dvoře, který zkoumá na základě dostupných pramenů. V pěti kapitolách, zahrnujících období let 1783 – 1986, se zaměřuje na důvody, které vedly ke vzniku parku. Současný stav porovnává s dochovanými zprávami, s pojednáními, která byla napsána významnými návštěvníky, s hospodářskými záznamy majitelů, ale také s korespondencí. Zvláštní pozornost je upřena na rekonstrukce, kterými park v průběhu let prošel, proměnu jeho zástavby a terénní úpravy, které jsou porovnány se současným stavem. Základním cílem práce je vytvoření dějinné osy areálu, kterou bude možné využít k popularizaci parku v očích široké veřejnosti. Klíčová slova Šlechtické sídlo, moderní doba, Krásný Dvůr, zámecký park, proměny.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the development of historical park in Krásný Dvůr. History of the park is researched on the basis of accessible sources and presented in five chapters, including the period of time between the years 1783 and 1986. The reasons for both establishment and reconstructions of the park are illustrated with essays that had been written by famous visitors of the park, with official owners’ records and with correspondence about the park in Krásný Dvůr. A special attention is focused on reconstructions that were done in this period. The changes of built-up area and field adjustments documented and compared with present situation. The aim of the thesis is to draw a rich historical line of the park that will help to popularise the site in Krásný Dvůr. Keywords Aristocratic residence, modern times, Krásný Dvůr, park, changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Kocek 8.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Kocek 7.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Kocek 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Kocek 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB