velikost textu

Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom
Název v češtině:
Zodpovědnost státu v mezinárodním právu veřejném
Název v angličtině:
Responsibility of a State in International Public Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Kristína Botlóová
Oponent:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
162262
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Sukcesia, zodpovednosť, medzinárodné právo
Klíčová slova v angličtině:
Succession, responsibility, international law
Abstrakt:
Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom Abstrakt Rigorózna práca pojednáva o histórii zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve, popisuje akcie Rady bezpečnosti OSN v tejto problematike. Rozoberá taktiež pravidlá pre vznik medzinárodnej zodpovednosti štátu a ich implementáciu. Práca sa venuje aj vzťahu medzi zmluvným právom a právom zodpovednosti štátov, ako aj okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť, menovite sem patrí: vyššia moc, núdza, odôvodnenie, ospravedlnenie, omyl. Zaoberá sa aj prekročením kompetencií a významom tohto inštitútu pri zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo v oblasti zodpovednosti štátov za iné ako protiprávne správanie sú taktiež medzi oblasťami nachádzajúcimi sa v tejto práci. Ďalšie fenomény podchytené v práci sú reparácia, kompenzácia a zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve v kontexte činov spáchaných jednotlivcami. Taktiež uvádzame exkurz do právnej úpravy zodpovednosti štátov a pašovania migrantov, právneho režimu zodpovednosti na šírom mori, zodpovednosti v kozmickom práve a pri zhromažďovaní informácií. Dôležitý pohľad je venovaný otázke sukcesie štátov do zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie – na probléme viazanosti nových štátov, t.j. štátov nástupcov medzinárodne protiprávnym konaním štátu predchodcu sa práca snaží postihnúť základné vzorce právnej úpravy v oblasti zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práca skúma režim sukcesie nového štátu vo vzťahu k zodpovednosti z hľadiska zakotvenia v právnych predpisoch, rozhodnutiach súdov ako aj vo vedeckej literatúre. Tieto zdroje pomáhajú načrtnúť dôvody obhajovania teórie sukcesie ako aj jej odmietania. Práca predostiera komparáciu sukcesie do zmluvných vzťahov štátu predchodcu a sukcesie do zodpovednosti za protiprávne konanie predchodcu. Hoci sa jedná inštitúty spravujúce sa odlišnou logikou, pri bližšom skúmaní je zaujímavé, že v literatúre a prácach špeciálnych komisií možno pozorovať zrkadlovo protipólne návrhy de lege ferenda. Práca rozoberá, kedy sa navrhuje aplikovať princíp univerzálnej sukcesie s možnosťou štátu odmietnuť prechod niektorých práv alebo povinností a kedy sa preferuje, aby k sukcesii vlastne nedochádzalo (všeobecné pravidlo) okrem presne stanovených situácií (následky protiprávneho konania sa viažu na územie štátu nástupcu; štát nástupca vyjadril akceptáciu zodpovednosti za konanie štátu predchodcu...). Jedná sa o do dnešného dňa relevantnú tému napriek tomu, že mnohí považujú éru formovania nových štátov, ktorá prinášala množstvo otáznikov a výziev z hľadiska sukcesie, za viac menej ukončenú, nakoľko k sukcesiám štátov dochádza dodnes. Práca využíva komparatívnu metódu, skúma aktuálny stav poznania v problematike a zhromaždením, usporiadaním a užitočnou interpretáciou známych faktov sa pokúša o nový pohľad na známe poznatky. Kľúčové slová: Sukcesia, zodpovednosť, medzinárodné právo
Abstract v angličtině:
Responsibility of a State in International Public Law Abstract The thesis deals with the history of the responsibility of states in international law, it describes the actions of the UN Security Council in this area. The thesis also focuses on the rules of the existence of international responsibility and their implementation. It describes the relationship between the contractual law and the law of state responsibility, the circumstances excluding wrongfulness, namely vis maior, distress, justification, excuse, error. The thesis also explores the overstepping of competence and the relation of this institute to the responsibility of states in international law. The works of the UN International Law Comission in the area of the responsibility of states for other than unlawful conduct are also among the topics of the thesis. Other phenomena described in this paper are reparation, compensation and responsibility of states in the international law in the context of conduct of individual persons. We also present an overview of the legal frame of the state responsibility and the migrant smuggling, law of responsibility at the open sea, space law and responsibility of states and intelligence gathering. An important insight is dedicated to the question of the state succession into the responsibility for internationally unlawful conduct. The problem of the transfer of the responsibility of the unlawful conduct of the predecessor state to the successor state serves as a basis for the examination of the legal frame for the state responsibility in international law. The thesis further deals with the regime of succession of the new state in relation to the responsibility as regards the legal documents covering this area, we also look at the court decisions and the scholars´ works. These sources help to establish a picture regarding the theory which supports state succession into international responsibility as well as the reasons for the opposing of this theory. We have offered a comparation of the succession into the contractual relations of the predecessor and succession into the responsibility for the unlawful conduct of the predecessor. These two types of succession have both a different logic; upon closer examination we may observe that literature and the works of special comissions display mirror-like opposite de lege ferenda solutions and proposals for each of these successions. The thesis elaborates on the topic of the application of universal succession and when to apply it with the possibility of a state to refuse the transfer of certain right or obligations. We also examine when it is preferred that succession does not occur as a general rule except strictly set situations (the results of the unlawful conduct are tied to the territorry of the successor state; successor state has declared the acceptance of the responsibility for the conduct of the predecessor...). The subject is relevant up to this day in spite of the fact that the era of the formation of new states which brought a lot of question marks and challenges in the area of succesion, is more or less over according to some. State succession is an occurence that may be observed until today. The thesis uses comparative method, it examines the current state of knowledge in the problematics and by means of accumulation, organisation and useful interpretation of the known facts it attempts to reach a new insight into the discovered knowledge. Key words: Succession, responsibility, international law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristína Botlóová 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristína Botlóová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristína Botlóová 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 188 kB