velikost textu

Historické trendy v péči o umírající v kontextu hospicové péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historické trendy v péči o umírající v kontextu hospicové péče
Název v angličtině:
Historical trends in the care of the dying in the context of hospice care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Badurová
Vedoucí:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
162237
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Palativní péče, hospic, terminální fáze života, aktivizační metody, centrum denních služeb
Klíčová slova v angličtině:
Palative care, hospice, terminal phase of life, activation methods, daily service center
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce přináší výsledky výzkumného šetření, které se zabývá přínosem aktivizačních metod v Centru denních služeb v Čerčanech, jakožto zástupci aktivizační péče pro nevyléčitelně nemocné klienty z lůžkového hospice. Cílem je představit toto zařízení, které pracuje s touto specifickou skupinou nemocných a současně zmapovat benefity a limity této formy péče z pohledu zaměstnanců hospice v Čerčanech a jejich klientů. Teoretická část diplomové práce se zabývá nejen vymezením základních pojmů v paliativní péči, ale jsou zde uvedeny i aktivizační metody, které lze použít tam kde je poskytována péče nevyléčitelně nemocným. Výzkumná část se věnuje výzkumnému šetření, které je prováděno mezi zaměstnanci hospice a současně mezi jeho klienty. Přináší jejich úhel pohledu na to, jaké benefity a limity tato forma péče přináší. Diplomová práce využívá metodu kvalitativního výzkumu. K získávání informací je použita metoda zúčastněného pozorování, polostrukturovaného rozhovoru a skupinové diskuze. Výsledky jsou zpracovány formou zakotvené teorie. Klíčová slova: Palativní péče, hospic, terminální fáze života, aktivizační metody, centrum denních služeb
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis brings the results of the research which deals with the benefits of activation methods in the Center of Daily Services in Čerčany, as representatives of activation care for terminally ill clients from the inpatient hospice. The aim is to introduce this facility, which works with this specific group of patients and at the same time to map the benefits and limits of this form of care from the point of view of hospice employees in Čerčany and their clients. The theoretical part of the thesis deals not only with the definition of basic terms in palliative care, but also with activation methods that can be used where care is incurable for the terminally ill. The research part is devoted to the research, which is carried out among the hospice employees and its clients. It also brings their point of view of the benefits and limits which this form of care brings. The thesis uses the method of qualitative research. To obtain information there were used the method of participant observation, the semi-structured interview and the group discussion. The results are processed in the form of grounded theory. Keywords: Palative care, hospice, terminal phase of life, activation methods, daily service center
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Badurová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Badurová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Badurová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB