velikost textu

Severočeské muzeum v Liberci v proměnách doby – příspěvek k česko-německým vztahům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Severočeské muzeum v Liberci v proměnách doby – příspěvek k česko-německým vztahům
Název v angličtině:
North Bohemian Museum in Liberec in Changing Times – Supplement to Czech-German Relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Leona Vladařová
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
162197
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B BI-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Severočeské muzeum, Liberec, Náprstkovo průmyslové muzeum, Češi, Němci, správa muzea, sbírky, výstavy, architektura nové budovy, Německo-česká výstava 1906
Klíčová slova v angličtině:
North Bohemian Museum, Liberec, Náprstek's Industrial Museum, Czechs, Germans, museum administration, collections, exhibitions, architecture of the new building, German-Czech exhibition 1906
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se snaží zachytit vývoj Severočeského muzea (Nordböhmische Gewerbemuseum) v Liberci od jeho vzniku v roce 1873 až po současnost. Vzhledem k tomu, že muzeum se nachází v pohraničí, kde se mísili etničtí Češi a Němci, snaží se zároveň ukázat, jaké poměry v pohraničí, a především v Liberci panovaly, a jak mezi sebou Češi a Němci soupeřili. Zároveň se v práci věnuji i počátkům muzejnictví v Českých zemích, a též se zmiňuji o českém Náprstkově průmyslovém muzeu, které bylo konkurencí a vzorem německého muzea v Liberci.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis tries to describe the development of the North Bohemian Museum in Liberec (Nordböhmische Gewerbemuseum Reichenberg) since 1873, when the museum was established, to the present. Because the museum is located in a border region, where the nations of Czechs and Germans were mingled, it also tries to show the conditions in the border region and especially in Liberec, and how the Czechs and Germans competed against each other. In my thesis is also focused on the beginning of museums in Czechia and it also mentions about the Czech Náprstek's Industrial Museum, which was a competition and a model of the German Museum in Liberec.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Leona Vladařová 4.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Leona Vladařová 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Leona Vladařová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Leona Vladařová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 710 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB