velikost textu

Cost planning of PPP projects in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cost planning of PPP projects in the Czech Republic
Název v češtině:
Plánování nákladů PPP projektů v České republice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Marek Ehrenberger
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Id práce:
162183
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
PPP projekty, World Bank Highways PPP Toolkit, R35, Monte Carlo simulace
Klíčová slova v angličtině:
PPP projects, World Bank Highways PPP Toolkit, R35, Monte Carlo simulation
Abstrakt:
Abstrakt Česky Tato práce se zabývá plánováním nákladů Public-Private-Partnership (PPP) projektů v České republice, zejména s ohledem na institucionální prostředí a silniční infrastrukturu. Nejprve představím koncept PPP z teoretického hlediska a srovnám ho s tradičním vymezením veřejných zakázek. Dále diskutuji financování PPP projektů v kontextu projektového financování a evropského trhu s PPP. Hlavní část práce se zaměřuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti silniční infrastruktury a na výhody organizační struktury PPP projektů. Nejprve zkoumám nedostatky institucí, které se zabývají veřejnými zakázkami, a pak navrhuji řadu konkrétních řešení. Ta spadají do čtyř hlavních oblastí: zlepšení zákonů zabývajících se veřejnými zakázkami, zvýšení kvalifikace státních úředníků, strategické plánování potřebných silnic a správa těch současných z pohledu investičního managementu. Tímto odpovídám kladně na otázku, zda české instituce omezují potenciál PPP projektů. Následuje komplexní empirická analýza modelu Světové banky na plánování nákladů PPP projektů v oblasti výstavby dálnic pomocí Monte Carlo simulace. Zkoumám konkrétní případ silnice R35, pokud by byla realizována pomocí PPP, a identifikuji klíčové parametry, které mají vliv na čistou současnou hodnotu soukromého a veřejného sektoru. Výsledky jsou dále srovnány mezi třemi různými scénáři. Jako hlavní významné parametry jsou označeny: předpokládané zatížení nákladní dopravou, výše mýta a zejména náklady na výstavbu dané silnice. V závěru práce doporučuji PPP projekty jako pro stát vhodný způsob zajišťování silniční infrastruktury za podmínky vhodného rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor a dostatečné kvalifikovanosti zodpovědných státních úředníků.
Abstract v angličtině:
Abstract English The thesis explores the topic of cost planning of Public-Private-Partnership (PPP) projects in the Czech Republic, especially with respect to institutional settings and road infrastructure. First, the PPP concept is introduced from a theoretical perspective and compared to traditional public procurement. Then the financing of PPP projects is discussed in the context of project finance and the European PPP market. The main part of the thesis focuses on public procurement of road infrastructure and the advantages of the PPP organizational structure. Initially, flaws of the procurement institutions are identified and a number of solutions suggested. The solutions cover four main areas: improvement of procurement laws, better qualifications of public officials, strategic planning of needed roads and asset management perspective on the existing infrastructure. The question whether Czech institutions are hindering the potential of PPP projects is answered positively. Follows a thorough empirical analysis of a World Bank PPP model for highways through a Monte Carlo simulation. A particular case of R35 motorway is evaluated as a PPP project and key drivers of public and private NPV are identified and compared across three different scenarios. Heavyweight traffic intensity, its toll revenue and construction costs are identified as the key drivers. Overall, the thesis concludes that if risks are appropriately allocated and public authorities sufficiently qualified, PPP projects are well suited to serve as means for the state to obtain road infrastructure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Ehrenberger 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Ehrenberger 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Ehrenberger 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB