velikost textu

Kompetence a dovednosti učitelů pro implementaci osobnostní a sociální výchovy do práce školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence a dovednosti učitelů pro implementaci osobnostní a sociální výchovy do práce školy
Název v angličtině:
Competences and skills of teachers for implementation personal and social education of school work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Kristlová
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
162153
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, pedagogická komunikace, školní klima, vyučovací metody, styly výuky, osobnost učitele.
Klíčová slova v angličtině:
Key words: personal and social education, pedagogue ´s communication, climate of school, teaching methods, styles of education, personality of teacher.
Abstrakt:
Abstrakt KRISTLOVÁ, Martina. Kompetence a dovednosti učitelů pro implementaci osobnostní a sociální výchovy do práce školy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá osobnostní a sociální výchovou a zjišťuje, jakou podobu by mohly mít kompetence a dovednosti pedagogů tak, aby se jejich kladný vliv promítal do chování žáků, nejlépe i mimo školní prostředí. V teoretické části popisuje pojmy osobnostní rozvoj dítěte a sociální výchovu. Dále se pak zaměřuje na typy vyučovacích stylů pedagogů, vyučovacích metod a jejich včleňování do výuky, aby se následně mohly co nejlépe promítat do osobnostní a sociální výchovy žáků. Následuje výčet didaktické podoby výuky vhodné k nenásilnému osvojování složek sociální a osobnostní výuky. Empirická část zahrnuje tři výzkumné metody – pozorování výuky, vyplnění sebehodnotících dotazníků vyučujících a dotazníkové šetření školního klima a oblíbenosti či neoblíbenosti žáků v jednotlivých třídách. Dotazníkové šetření považuji jako stěžejní materiál k získání směrodatných údajů. Výsledky jsou potom graficky znázorněny v jednotlivých tabulkách a grafech. Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, pedagogická komunikace, školní klima, vyučovací metody, styly výuky, osobnost učitele.
Abstract v angličtině:
Abstract KRISTLOVÁ, Martina. Competences and skills of teachers for implementation personal and social education of school work. Praha: Faculty of Education, Charles ´s Univerzity, 2019. The diploma theisis. The diploma thesis is concerned with social and personal education at primary school. Its finds out competences and skills of teachers how they can carry their positive influence on their pupils expect of school environment. Theorectical part describes personal progress of child and social education. Then types of educations by teachers we can find out there., teaching methods and teaching ´s methods implementation to the personal and social education of pupils as well. Practical part of diploma thesis contains three methods of research. The first one is long-time watching of teachers methods of education and pupils ´s behaviour during the teaching lesson. The second one is oneself-evaluateing questionnaire for teachers. The last method includes two questionnaires for pupils and the both of them are researching popularity or unpopularity for pupils in the classroom. All questinnaires are the most important for my research because all of dates which I got together were very unexpected and somewhere suprising for me. Results are represented in tables. After tables I formed well arranged graphs where we can find out popularity and unpopularity og pupils. Key words: personal and social education, pedagogue ´s communication, climate of school, teaching methods, styles of education, personality of teacher.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kristlová 3.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kristlová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kristlová 233 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kristlová 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB