velikost textu

Potenciální folodynamicky aktivní látky charakteru dusíkatých makrocyklů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potenciální folodynamicky aktivní látky charakteru dusíkatých makrocyklů
Název v angličtině:
Potential photodynamic active compounds based on nitrogenous macrocycles
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Miroslav Kostka, Ph.D.
Školitel:
Doc.RNDr. Jiří Hartl, CSc.
Oponenti:
Doc.PharmDr. Miloš Macháček, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc.
Konzultant:
Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Id práce:
16214
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická chemie (DFCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
66.. SSOOUUHHRRNN V průběhu práce se mi podařilo připravit několik sloučenin ftalocyaninové struktury a změřit jejich produkci singletového kyslíku. Příprava Pc obecně není nikterak složitá, komplikace však nastávaly až později při získávání chemicky čistého produktu, jenž je znám svou vnitřní nestabilitou na světle a agregací svých molekul v koncentrovanějších roztocích. Častá nízká výtěžnost reakcí znamenala práci s omezeným množstvím sloučenin, které také ovlivnilo další rozhodování o směru syntéz. Celou prací se táhne snaha o vytvoření nových Pc s vhodnými funkčními skupinami pro konjugaci s biomolekulami. První experimenty se odehrály ve skupině křemičitých komplexů Pc, kde se přes veškeré úsilí nepodařily syntézy axiálně substituovaných SiPc bez periferní substituce. Ještě hůř dopadly pokusy o přípravu SiPc periferně obohaceného o substituenty vázané přes atom síry. Pozorovaný rozklad reaktantů znamenal opuštění tohoto směru. Jinou metodou jsem se snažil umístit centrální atom hliníku do již připraveného Pc skeletu s periferní substitucí zajišťující snadnou rozpustnost, ne všechny zvolené substituenty však vyhovovaly (5, 6). Ačkoliv záměr nebyl po několika pokusech docílen, z průběhu reakce bylo zřejmé, že lze v této metodě spatřit možnou přípravu hlinitých komplexů Pc, avšak až po dalším propracování postupu. Po sérii neúspěchů s centrálními atomy hliníku a křemíku jsme obrátili pozornost na atomy zinku a hořčíku. Syntézy jsou propracované a reakční podmínky mírnější v srovnání předchozími reakcemi. V přípravách jsme se zabývali vlivem periferní substituce na posun Q pásu, produkci 1O2 a agregaci. Též funkční skupiny na periferii měly umožnit rozpustnost ve vodě, která byla požadována pro testování na buňkách. Přípravy rozpustných ZnPc a MgPc, u nichž jsou postranní substituenty napojeny přes atom kyslíku, probíhaly ve srovnání s SiPc mnohem lépe. Objemné substituce umožnily žádoucí rozpustnost v organických rozpouštědlech, ve který mají tyto Pc výraznou fluorescenci při vlnové délce 366 nm. V pyridinu byla pak změřena jejich schopnost produkce singletového kyslíku chemickou metodou rozkladu DPBF, při které se potvrdila důležitost přítomných centrálních kovů. Vysoká produkce 1O2 zinečnatých komplexů Pc dvakrát 48 převyšovala hořečnaté analogy ve všech uskutečněných měřeních. Další postup na vytyčené trase zastavila následná solubilizace Pc ve vodě, ve které zcela vymizela charakteristická fluorescence Pc makrocyklů. Současně i velmi nízká produkce singletového kyslíku u oktahydroxylového Pc (9, 10, 11) znamenala změnu v plánování biodistribuce (směr k distribuci Pc v liposómech – experimenty v současné době probíhají). Při sledování vlivu postranní substituce na agregaci Pc a AzaPc ve skupině nearomatických substituentů (n-oktyl vs. tert-butyl) se ukázala výhodnější substituce rozvětveným krátkým substituentem ve srovnání s dlouhým alifatickým řetězcem86.
Abstract v angličtině:
77.. SSUUMMMMAARRYY During the dissertation I have managed to prepare various compounds of phthalocyanine (Pc) structures and measure their production of singlet oxygen. The synthesis of Pc is not overly problematic, however complications arise during purification. Phthalocyanines are known for their instability in visible light spectrum and their aggregation in more concentrated solutions. The singlet oxygen quantum yield is usually low at the aggregates, thus further work is limited. The aim of my work was to create new Pcs with both increased solubility and functional groups suitable for conjugation with biomolecules. First experiments were performed with silicon complex of Pc (SiPc). However, synthesis of axialy substituted SiPc was not successful. Similar compounds with peripheral alkylsulphanyl substitution were also not obtained. These compounds disintegrated during synthesis. Another method that I have tried to insert a central aluminium atom into a Pc platform that was soluble into common organic solvents. Not all peripheral substituents were suitable (5, 6). Even by this method I haven´t achieved satisfactory reactions yields. We have then turned our attention to zinc and magnesium complexes of Pc (ZnPc, MgPc). These synthesis methods are already known. Their reaction conditions are less aggressive. We have studied the influence of subtituent on shift in Q band, the production of singlet oxygen and aggregation. Periferal substitution should ensure water solubility, required for cell testing. Preparation of compounds with peripheral sulphur bound substituents resulted in better quantum yields. The singlet oxygen quantum yield (ΦΔ) was measured by the method of decomposition of DPBF in pyridine. The singlet oxygen production of ZnPc was twice as high as that of MgPc. The solution of (9, 10, 11) resulted in very low quantum yield. During the studies of peripheral substituent influence on prevention of aggregation and increase of the solubility the bulky substituents were found more effective than the long aliphatic chains.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Miroslav Kostka, Ph.D. 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Miroslav Kostka, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Miroslav Kostka, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Jiří Hartl, CSc. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.PharmDr. Miloš Macháček, CSc. 962 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. 889 kB