velikost textu

Psychologické aspekty obezity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty obezity
Název v angličtině:
Psychological Aspects of Obesity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Mašková
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
MUDr. Gabriela Šivicová
Id práce:
162137
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obezita, Psychopatologie, Poruchy příjmu potravy, Syndrom nočního přejídání, Teorie emocionálního jedení
Klíčová slova v angličtině:
Obesity, Psychopathology, Eating Disorder, Night Eating Syndrome, Emocional eating theory
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této rigorózní práce „Psychologické aspekty obezity“ je popsat psychologické poznatky o příčinách a následcích obezity, jednoho z nejrozšířenějších zdravotních problémů ve světě. Tato práce vznikla rozšířením práce diplomové s názvem „Psychologická problematika obezity.“ Mezi stěžejní témata teoretické části patří definice obezity, epidemiologie, etiologie, ale i prevence a léčba tohoto onemocnění. Klíčovým tématem jsou však psychologické charakteristiky, které se s tématem obezity pojí. Mezi ty byly zařazeny osobnostní faktory obézních jedinců, volní vlastnosti a sebekontrola, jakož i specifická psychopatologie. Výzkumná část této práce mapuje výskyt těchto specifických fenoménů se zaměřením na emocionální přejídání, syndrom nočního jedení a příznaky poruch příjmu potravy. Výzkumný vzorek představovalo 80 respondentů s diagnózou obezity I. až III. stupně, kteří se účastnili edukačně-rekondičního pobytu pořádaného III. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou. Použitými metodami byly „Dotazník jídelního chování a emocionality” (JICHEM), „The Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0“ (EDE - Q) a „The Night Eating Questionnaire“ (NEQ). Data tohoto kvantitativního výzkumu byla vyhodnocena standardními statistickými metodami. Klíčová slova: Obezita Psychopatologie Poruchy příjmu potravy Syndrom nočního přejídání Teorie emocionálního jedení
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this thesis „Psychological Aspects of Obesity” is to summarize psychological findings of causes and consequences of obesity, the most common health problem in the world. This thesis extends the topic of the diploma thesis entitled „The Psychological problems of Obesity.“ The theoretical part deals with many key issues of obesity, from definition through the epidemiology, etiology and obesity prevention and treatment. However the main topics of this thesis are the psychological characteristics associated with obesity. It includes personality factors of obese people, willpower and self- control and specific psychopathology. The research part of this thesis is mapping the occurrence of a specific psychopathological phenomena focusing on the emotional eating disorder, night eating syndrome, binge eating and symptoms of eating disorder. A total of 80 participants who were diagnosed with obesity, combined I. – III. class, attended educational- recondition stay organised by Third Internal Clinic of The General University Hospital in Prague and University Physical Educational Unity. Applied methods were „Eating Behavior and Emotionality Questionnaire” (JICHEM), „The Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0” (EDE - Q) and „The Night Eating Questionnaire” (NEQ). The data of quantitative research was evaluated by standard statistical methods. Keywords: Obesity Psychopathology Eating Disorder Night Eating Syndrome Emocional eating theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Mašková 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Mašková 813 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Mašková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Mašková 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Gabriela Šivicová 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB
Stáhnout Errata Mgr. Eva Mašková 58 kB