velikost textu

Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce
Název v angličtině:
Technological support of the Storytelling teaching method
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Bouchner
Vedoucí:
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Oponent:
Ing. Irena Fialová, CSc.
Id práce:
162127
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyprávění příběhů, metodika, konstruktivismus, tvorba, vzdělávací technologie
Klíčová slova v angličtině:
storytelling, methodology, constructivism, designing, educational technology
Abstrakt:
NÁZEV: Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce AUTOR: Jan Bouchner KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. ABSTRAKT: Předmětem této diplomové práce je využití digitálních technologií pro podporu vyprávění příběhů ve výuce. Práce si klade za cíl představit vyprávění příběhů jakožto inovativní metodu vycházející z principů moderní pedagogiky, především sociálního konstruktivismu, a vymezit postavení této metodiky v současném kurikulu. Dalším cílem je poskytnout ucelený přehled metod a aktivit digitálního vyprávění příběhů a také předložit příklady hardwarových a softwarových nástrojů, jejichž hodnota pro praktické využití v digitálním vyprávění byla v rámci této práce také ověřena. V teoretické části bylo využito analýzy odborné literatury. Práce dále obsahuje návrh modelové implementace metody a popis její realizace. V závěru jsou formulována doporučení pro další využití digitálního vyprávění příběhů v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA: vyprávění příběhů, metodika, konstruktivismus, tvorba, vzdělávací technologie
Abstract v angličtině:
TITLE: The technological support of the Storytelling teaching method AUTHOR: Jan Bouchner DEPARTMENT: Department of information technology and technical education SUPERVISOR: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. ABSTRACT: The subject of this dissertation is the use of digital technologies to support storytelling in the classroom. This thesis aims to introduce storytelling as an innovative method based on the principles of modern pedagogy, especially social constructivism, and determine the role of this methodology in the current curriculum. Another objective is to provide a comprehensive overview of methods and activities of digital storytelling including the examples of hardware and software instruments. Their value for practical use in digital storytelling was verified. The analysis of scientific literature was used in the theoretical part of this study. The work also includes the description of two cases of implementation and a description of their realization. In the conclusion the recommendations for the use of digital storytelling in practice are formulated. KEYWORDS: storytelling, methodology, constructivism, designing, educational technology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Bouchner 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Bouchner 303 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Bouchner 264 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. 647 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Irena Fialová, CSc. 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB