text size

Protection of Investments under the Bilateral Investment Treaty between Thailand and the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Protection of Investments under the Bilateral Investment Treaty between Thailand and the Czech Republic
Title (in czech):
Ochrana investic na základě dvoustranné ochrané investiční smlouvy mezi Thajskem a Českou republikou
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Kamol Tanchinwuttanakul, Ph.D.
Supervisor:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Opponents:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
doc. JUDr. Katarína Chovancová, LL.M., Ph.D.
Thesis Id:
162120
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Public International Law (22-KMP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
International Law (INTERNAT)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
30/10/2017
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
ochrana investic, dvoustranná dohoda na ochranu a podporu investic (BIT), standardy zacházení, vyvlastnění, řešení sporů, investice, investoři, Thajsko, Česká republika
Keywords:
Protection of Investment, Bilateral Investment Treaty (BIT), Standards of treatment, Expropriation, Settlement of disputes, Investment, Investors, Thailand, Czech Republic
Abstract (in czech):
Anotace Obchodní a investiční vztahy mezi Thajskem a Českou republikou jsou dlouhodobé. V současné době Česká republika dováží řadu zemědělských produktů a potravin z Thajska a Thajsko dováží z České republiky průmyslové technologie. Výsledkem je, že české společnosti mají příležitost investovat a vytvářet obchodní spolupráci s thajskými podniky s dohodami, které zaručují stabilní obchodní vztahy mezi Thajskem a Českou republikou, protože dvoustranná dohoda na ochranu a podporu investic (BIT) mezi oběma zeměmi usnadňuje tento rozvoj. Dizertační práce se zabývá výzkumem ochrany investic v rámci dvoustranné investiční smlouvy mezi Thajskem a Českou republikou. Prvním BIT mezi Thajskem a Českou republikou byla "Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic (1991)" a tato smlouva byla nahrazena " Dohoda mezi vládou Thajského království a vládou České republiky o podpoře a ochraně investic (1994) (BIT mezi Thajskem a Českou republikou 1994) a tento BIT je stále v platnosti a nebyl pozměněn. Předmětem výzkumu je analýza ochrany investic podle Dohody mezi vládou Thajského království a vládou České republiky o podpoře a ochraně investic (1994). Tento výzkum analyzuje preambuli, definice a ustanovení, standardy zacházení s ochranou investic, ochranu investic z vyvlastnění a řešení sporů v rámci BIT mezi Thajskem a Českou republikou (1994). Cílem výzkumu je navrhnout nový BIT mezi Thajskem a Českou republikou revidováním a objasněním nejasného formulace v současném BIT, který se zaměřuje na definice a související ustanovení v BIT mezi Thajskem a Českou republikou, Standardy zacházení s ochranou investic v rámci BIT mezi Thajskem a Českou republikou, ochrana majetku investorů před vyvlastněním v rámci BIT mezi Thajskem a Českou republikou a řešení sporů v rámci BIT mezi Thajskem a Českou republikou.
Abstract:
Abstract The commercial and investment relations between Thailand and the Czech Republic are longstanding. Currently, the Czech Republic imports a number of agricultural products and food from Thailand, and Thailand imports industrial technology from the Czech Republic. As a result, there are opportunities for Czech companies to invest in and establish business cooperation with Thai businesses with agreements to guarantee stable commercial investment relations between Thailand and the Czech Republic. Because of this, the Bilateral Investment Treaty (BIT) between both countries facilitates further development. The dissertation deals with research about the Protection of Investments under the Bilateral Investment Treaty between Thailand and the Czech Republic. The first BIT between Thailand and the Czech Republic was the ‘Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments (1991)’ which was replaced by the ‘Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Czech Republic for the Promotion and Protection of Investments (1994) (BIT between Thailand and the Czech Republic 1994), and this BIT is still in force and has not been modified or amended. The object of the research is to analyse the protection of investments under the Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Czech Republic for the Promotion and Protection of Investments (1994). This research analyses the preamble, the definitions and provisions, the standards of treatment in the protection of investments, the protection of investments from expropriation and the settlement of disputes under the BIT between Thailand and the Czech Republic (1994). The purpose of the research is to make suggestions for a new BIT between Thailand and the Czech Republic by revising and clarifying the vague wording in the current BIT, which focuses on the definitions and related provisions in the BIT between Thailand and the Czech Republic, the standards of treatment of protection of investments under the BIT between Thailand and the Czech Republic, the protection of the properties of investors from expropriation under the BIT between Thailand and the Czech Republic and the settlement of disputes under the BIT between Thailand and the Czech Republic.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kamol Tanchinwuttanakul, Ph.D. 3.3 MB
Download Abstract in czech Mgr. Kamol Tanchinwuttanakul, Ph.D. 175 kB
Download Abstract in english Mgr. Kamol Tanchinwuttanakul, Ph.D. 174 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 202 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 151 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Katarína Chovancová, LL.M., Ph.D. 356 kB
Download Defence's report 82 kB