velikost textu

Využití Psychobiografického modelu péče při práci se seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Psychobiografického modelu péče při práci se seniory
Název v angličtině:
Using of Psychobiographical model of care when working with seniors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Svobodová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
162116
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Senior, stáří, psychobiografický model péče, demence, princip normality, fáze regrese, aktivity denního života, biografie, individuální plány péče, reminiscence.
Klíčová slova v angličtině:
Senior, age, Psychobiographical model of care, dementia, normality principle, regression phases, activities of daily living, biographies, individual care plans, memories Therapy.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem využití psychobiografického modelu péče při práci se seniory. První část práce se zaměřuje na teoretický rámec, kde jsou vysvětleny pojmy, jako je stáří a jeho věková hranice, změny ve stáří a potřeby seniorů, demence a její formy. Dále zde nalezneme informace o vybraných sociálních službách pro seniory, jejich pracovnících a etickém kodexu. Kromě toho práce obsahuje informace o psychobiografickém modelu a vším, co s ním souvisí. Druhá část je zaměřena na konkrétní využití modelu v Domově pro seniory Háje a v Domově pro zrakově postižené Palata. Klíčová slova: Senior, stáří, psychobiografický model péče, demence, princip normality, fáze regrese, aktivity denního života, biografie, individuální plány péče, reminiscence.
Abstract v angličtině:
Annotation My dissertation is focused on usage of psychobiographical model of care during working with seniors. The first part of my dissertation is focused on theories, where I explain things such as old age and its age borders, changes in old age and senior's needs, dementia and its forms. We can also find here informations about senior services, social workers and ethic codex. Besides that, my dissertation contains informations about psychobiographical model and everything that is related to it. Second part of my dissertation is focud on concrete usage of the model in Senior House Háje and Senior House Palata for people with eyes dissorder. Keywords Senior, age, Psychobiographical model of care, dementia, normality principle, regression phases, activities of daily living, biographies, individual care plans, memories Therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Svobodová 5.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Svobodová 3.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Svobodová 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Svobodová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB