velikost textu

Prezident Ruské federace: právní status a faktická role

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezident Ruské federace: právní status a faktická role
Název v angličtině:
President of the Russian Federation: legal status and factual role
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamil Hradský
Školitel:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Id práce:
162099
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda (P0421D220018)
Obor studia:
Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda (3343)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prezident Ruské federace; právní status; faktická role
Klíčová slova v angličtině:
The President of the Russian Federation; legal status; factual role
Abstrakt:
Prezident Ruské federace: právní status a faktická role Abstrakt Disertace se v pěti částech zaobírá primárně otázkou, proč je Prezident Ruské federace tak silným orgánem státní moci a jak se na fakticky silné roli ruského prezidenta podílí ruská právní úprava. V první části je zprostředkován pohled na prezidenta očima Ústavního soudu Ruské federace, tzn., že čtenáři se předkládá, jaké základní otázky ve vztahu k prezidentovi řešil ústavní soud, jak je posoudil a čím svá rozhodnutí zdůvodnil. Jednotlivá rozhodnutí ústavního soudu jsou pečlivě vybrána tak, aby poukázala na obecnější tendence a kvalitu argumentace ústavního soudu. Druhá část se zaměřuje na problematiku právního institutu Zplnomocněných zástupců Prezidenta Ruské federace. Jeho současnou právní i faktickou podobu determinuje snaha prezidenta centralizovat federaci a posílit tzv. vertikálu státní moci. Kritická analýza zplnomocněných zástupců a jejich podpůrného aparátu by měla napovědět, jakým způsobem je uplatňována prezidentská moc v jednotlivých subjektech Ruské federace. Výklad se dále nevyhýbá problematice federálních okruhů majících pro futuro potenciál nahradit subjekty federace a vytvořit tak snáze centrálně řízený stát a opětovně navrátit dvouúrovňový systém státní moci. Třetí část věnuje prostor právní odpovědnosti ruského prezidenta. Vznesena bude otázka, zda odpovědnost prezidenta ústrojně navazuje na postavení, které prezident zaujímá v Ruské federaci, tzn., zda je v souladu s jeho právy a povinnostmi. Podrobné analýze neujde institut zbavení prezidenta jeho funkce a skutkové podstaty, které prezident musí naplnit, aby mohl být zbaven svého úřadu. Čtvrtá část pojednává o pomocném orgánu prezidenta – Administrativě Prezidenta Ruské federace, a to o jejím přerodu z čistě pracovního orgánu nejbližších pomocníků prezidenta v nesmírně fakticky vlivný orgán státní moci. Zmíněny budou také konzultativně- poradní orgány při prezidentu, jejichž prostřednictvím prezidenta fakticky získává prostředek ovlivňování ostatních mocných lidí v Ruské federaci. Pátá část dává prostor korelaci dvou základních pojmů každého orgánu státní moci, tzn. funkcím a pravomocem. Přičemž funkce jsou chápány jako odůvodnění každodenní činnosti prezidenta (proč tak činí) a pravomoci pak představují jednotlivé kroky prezidenta (co činí). Funkcím jsou orientačně podřazeny konkrétní pravomoci. Klíčová slova: Prezident Ruské federace; právní status; faktická role
Abstract v angličtině:
President of the Russian Federation: legal status and factual role Abstract The dissertation primarily deals in five sections with a question why the President of the Russian Federation is such a powerful government body and how the Russian legal regulation participates in the factual powerful role of Russian president. The first section deals with the perspective of The Constitutional Court of the Russian Federation, in other words it shows which fundamental issues about the president were decided by the court, what the solutions were and what the argumentation was. Individual constitutional court decisions are carefully chosen to point out the general tendency and the quality of the court argumentation. The second section is focused on the issues of the legal institute of the Plenipotentiary Representatives of the President of the Russian Federation . Its current legal and factual form is determined by the effort of the President to centralize the federation and reinforce the vertical principle of exercising the state power. A critical analysis of Plenipotentiary Representatives and their supportive apparatus, which should give a clue about the way of how the presidential power is put into effect in the subjects of the Russian Federation. The explanation does not avoid issues of the federal districts, which hold a potential to replace the subjects of the federation in the future and create an easily centrally controlled state, i.e. to restore the two-level system of state power again. The third section dedicates space to the legal responsibility of the Russian President. The question arises if the responsibility of the Russian President answers the position which the President holds in the Russian Federation, in other words if it is in compliance with his rights and duties. The legal institute of impeachement of the President will be analysed in detail including the body of crime, which the President would have to commit to be deprived of his office. The fourth section discusses the role of the supporting body of the President – the Administration of the President of the Russian Federation, namely its transformation from a purely working body of the closest supporters of the President to the enormously factually influential body of the state power. There will be mentioned consultative-advisory bodies of the President, by means of which the President factually acquires an instrument influencing powerful individuals in the Russian Federation. The fifth section gives space to correlation of the two fundamental concepts of each body of the state power, function and authority. The functions are interpreted as a justification of the day-to-day business of the President (why he takes action) and the authorities then represent individual steps of the President (what he performes). Specific authorities are subordinated to functions. Key words: The President of the Russian Federation; legal status; factual role
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamil Hradský 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamil Hradský 314 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamil Hradský 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 155 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kamil Hradský 212 kB