velikost textu

Sebehodnocení čtení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebehodnocení čtení
Název v angličtině:
Self-evaluation of reading
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Bezecná
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
162074
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtení, sebehodnocení čtení, technika čtení, čtenářské chování, porozumění čtenému
Klíčová slova v angličtině:
reading, self reading, reading technique and reading behavior, reading comprehension
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá otázkou vývoje čtenářských dovedností a jeho vztahem k sebepojetí jedince. Teoretická část popisuje vývoj čtenářské gramotnosti z hlediska jazyka, protože vývoj čtení úzce závisí na jazyku, ve kterém se jedinec učí číst a popisuje vývoj čtenářské gramotnosti také z hlediska proměnných, vyskytujících se v jedinci a jeho okolí. Dále se v této části práce zaměřujeme na vývoj sebepojetí a sebehodnocení a v závěru popisujeme specifika sebehodnocení čtení. V praktické části zpracováváme data, která vznikla v rámci Výzkumného projektu Grantové agentury České republiky, který byl realizován v letech 2013 až 2015 členy pracovní skupiny katedry psychologie a dalších odborníků z katedry primární pedagogiky a katedry českého jazyka na Pedagogické fakultě UK v Praze. Používáme výsledky Dotazníků sebehodnocení čtení žáků 3. a 4. ročníků, jejichž výkon v těchto dotaznících srovnáváme prostřednictvím kvantitativních metod s jejich reálnými výkony v několika gramotnostních testech, zaměřených na dvě základní složky čtení – porozumění a dekódování. V závěru praktické části pak uvádíme příklady kazuistik žáka s vysokým a nízkým sebehodnocením ve čtení. KLÍČOVÁ SLOVA sebehodnocení čtení, čtenářská gramotnost, diagnostika čtenářských dovedností, sebepojetí, jednoduchý model čtení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis investigates the question of the development of reading skills and their relationship with the self-concept of an individual. The teoretical part describes a development of reading literacy from the view of language, because a development of reading closely depends on a language, in which an individual learns to read. Also, it describes a development of reading literacy from the view of variables, which can be found inside of an individual and his environment. Next, we focus on the development of self-concept and self-evaluation, and we describes the specifics of self- evaluation of reading at the end. In the empirical part, we analyse data that were obtained from an Research project of the GAČR, which was carried out in 2013-2015 by members of the working group at the Department of psychology and other specialist from the Department of primary pedagogy and Czech language on College of Education at Charles University in Prague. We analysed of a reading self-evaluation questionnaire of pupils in 3rd and 4th grade of primary school and we compare their scores in the questionnaire with their achievement in a couple of grammar tests which measure two basic components of reading – understanding and decoding. At the end we show examples of case studies of pupil with high and low self-concept. KEYWORDS self-evaluation of reading, reading literacy, diagnosis of reading skills, self-concept, the simple view of reading
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Bezecná 754 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Bezecná 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Bezecná 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB