velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání právní úpravy v České republice a Polsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání právní úpravy v České republice a Polsku
Název v angličtině:
Criminal liability of legal entities - comparison of legal regulations in the Czech Republic and Poland
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Sýkora
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
162023
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právnická osoba, přičitatelnost, trestní odpovědnost, řízení
Klíčová slova v angličtině:
legal entity, imputability, criminal liability, proceedings
Abstrakt:
Trestní odpovědnost právnických osob – srovnání právní úpravy v České republice a Polsku Abstrakt Trestní odpovědnost právnických osob stále vzbuzuje emoce a stále je předmětem jak odborných diskuzí, tak i laických komentářů. Nadto aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi je stále problematická a orgány činné v trestním řízení, nejenže nemají jistotu, jak aplikovat jednotlivé instituty a kdy případně uvažovat o sdělení obvinění právnické osobě, ale mnohdy stále nezahajuji řízení proti právnickým osobám, neboť takový postup považuji za komplikaci v řízení vedeném proti fyzické osobě. Největší aplikační problémy se tak týkají předně samotného posouzení, zda jsou splněný zákonné podmínky pro zahájení trestního stíhání proti právnické osobě a pak otázka tzv. vyvinění a problém případného přenesení důkazní povinnosti na právnickou osobu. V neposlední řadě z pohledu aplikační praxe je pak omezování oprávnění právnické osoby zvolit si obhájce. I přesto, jak kriticky je možné pohlížet na úpravu trestní odpovědnosti právnických osob, nelze přehlédnout, že jeden z nejbližších sousedů tedy Polsko má se stíháním právnických osob a jejích trestáním ještě větší problémy. Rigorózní práce ve svém úvodu poskytuje stručný přehled dosud známých a realizovaných modelů trestní odpovědnosti právnických osob v zemích kontinentálního práva. Ne náhodou tak bylo zvoleno Nizozemsko jako první země v kontinentální Evropě, která de facto od roku 1881 pracuje s tímto institutem, byť původně ve velmi omezené podobě. Česká republika totiž byla poslední zemí, která tento institut do svého právního řádu zavedla. Mohla se tak poučit jak z historického vývoje, tak z aplikační praxe všech zemí kontinentální Evropy. Podstatu práce pák tvoří komparace české a polské právní úpravy včetně srovnání historického vývoje, ústavněprávních východisek a zejména rozdílů v koncepci a aplikační praxi platné právní úpravy, která jednoznačně vyznívá v neprospěch té polské. Česká a polská úprava jsou analyzovány jak z pohledu kompatibility s normami nejvyšší právní síly, tak i z pohledu efektivity řízení proti právnickým osobám, problémům spojeným s otázkou místní a věcné příslušnosti jednotlivých soudů, otázkou ukládání sankcí a jejích výkonu. Největší pozornost je pak věnována specifikům řízení v Polsku, včetně otázky zahájení řízení proti právnické osobě, které je podmíněno právní mocí rozsudku odsuzujícího konkrétní fyzickou osobu, jež de facto jednala jménem nebo v zájmu právnické osoby, či byla oprávněná jednat v důsledku pochybení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu. Závěry de lege ferenda jsou pak zaměřeny na vyhodnocení komparace s přihlédnutím zejména k vládnímu návrhu nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v Polsku. Klíčová slova právnická osoba přičitatelnost trestní odpovědnost řízení
Abstract v angličtině:
Criminal liability of legal entities - comparison of legal regulations in the Czech Republic and Poland Abstract The criminal liability of legal entities still raises emotions and is still the subject of both expert discussions and lay comments. Moreover, the application of the Law on the criminal liability of legal entities in practice is still problematic and law enforcement bodies are not only unsure how to apply individual institutes and when to consider bringing charges against a legal entity but often still do not initiate proceedings against legal persons because they consider such course of action a complication in proceedings against an individual. Thus, the greatest application problems relate firstly to assessing whether the legal conditions for initiating criminal proceedings against a legal entity are met, and then the question of the so-called exculpation and the problem of the possible transfer of the evidence obligation to a legal entity. Last but not least, from the point of view of the application practice, the limitation of the legal entity's right to choose a legal representative. Despite the fact, how critically it is possible to look at the regulation of criminal liability of legal entities, it cannot be overlooked, that one of the closest neighbors, Poland, has even greater problems in prosecuting and punishing legal entities. In its introduction, the thesis provides a brief overview of known and implemented models of criminal liability of legal entities in countries of continental law. It was no coincidence that the Netherlands was chosen as the first country in continental Europe, which has been working with this institute since 1881, albeit in a very limited form. The Czech Republic was the last country to introduce this institute into its legal system. Thus, it could learn from both the historical development and the application practice of all countries in continental Europe. The essence of this thesis is the comparison of the Czech and Polish legal regulations, including a comparison of historical development, constitutional legal bases and especially differences in the conception and application practice of the valid legal regulation, which is clearly unfavorable to the Polish one. The Czech and Polish regulations are analyzed both in terms of compatibility with the norms of the highest legal force and in terms of the effectiveness of proceedings against legal entities, problems related to the issue of local and material jurisdiction of individual courts, the issue of imposing sanctions and its enforcement. The greatest attention is then paid to the specifics of proceedings in Poland, including the issue of initiating proceedings against a legal entity, which is subject to the force of a judgment condemning a specific individual who de facto acted on behalf of or in the interest of the legal entity, or was entitled to act as a result of a mistake by a person authorized to act on behalf of a legal entity. Conclusions de lege ferenda are then focused on the evaluation of the comparison with regard especially to the government proposal of the new law on criminal liability of legal entities in Poland. Key words legal entity imputability criminal liability proceedings
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Sýkora 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Sýkora 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Sýkora 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB