velikost textu

Účast státního zastupitelství v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účast státního zastupitelství v civilním řízení
Název v angličtině:
The public prosecutor´s office participation in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Novotný
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
162012
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilní řízení státní zastupitelství netrestní působnost
Klíčová slova v angličtině:
civil proceeding public prosecutor's office non-penal competence
Abstrakt:
Abstrakt: Tato rigorózní práce podává ucelený popis a analýzu působnosti státního zastupitelství v civilním řízení, jeho procesního postavení a jednotlivých procesních oprávnění. Cílem práce je vyhodnotit smysl a účel účasti státního zastupitelství v civilním řízení, poukázat na některá úskalí a výkladové problémy s tím spojené a nabídnout dílčí úvahy de lege ferenda. Práce mimo úvodu a závěru obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou dále členěny na množství podkapitol a dílů, včetně čtyř příloh. První kapitola pojednává o historickém vývoji prokuratury a její působnosti s přihlédnutím k netrestní působnosti prokuratury. V kapitole druhé poskytuji pohled na současné státní zastupitelství obecně, jeho právní úpravu, organizační strukturu a zásady jeho činnosti. V kapitole třetí konečně přecházím k samotné netrestní působnosti státního zastupitelství. Definuji jeho procesní postavení a příslušnost. Závěrem kapitoly nabízím pohled na stěžejní pojem veřejného zájmu, který prochází celou činností státního zastupitelství v civilním řízení. Kapitola čtvrtá je vyhrazena oprávnění státního zastupitelství vstupovat do civilních řízení. Kapitola pátá se naopak zabývá oprávněním státního zastupitelství navrhovat zahájení konkrétních civilních řízeních. Šestá kapitola se výlučně zabývá oprávněním státního zastupitelství podávat řádné a mimořádné opravné prostředky. Konečně v sedmé a poslední kapitole analyzuji jednotlivé druhy řízení, do nichž státní zastupitelství může vstoupit či je navrhnout. Závěrem uvádím, že jsem narazil na řadu interpretačních problémů a procesních úskalí, které jsem se pokusil co nejlépe osvětlit. Pro zevrubný náhled na působnost státního zastupitelství v civilním řízení považuji za esenciální pochopení pojmu veřejný zájem. Konstatuji, že netrestní působnost na působnost trestní navazuje, vychází z ní nebo jí předchází, přičemž jednotlivé působnosti státního zastupitelství mohou být účinně vykonávány jen tehdy, pokud jsou vykonávány komplexně. Sám se přikláním spíše k mírnému omezení a zefektivnění netrestní působnosti státního zastupitelství v budoucnu. Kritizuji strohou právní úpravu samotného postavení státního zastupitelství v civilním řízení, kterou shledávám za úskalí, ze kterého vyvstává řada interpretačních otázek. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis presents a comprehensive description and analysis of the public prosecutor's office competence in civil proceedings, of its procedural position and individual procedural rights. The aim of this thesis is to assess the meaning and purpose of the participation of the public prosecutor's office in civil proceedings, to point out some difficulties and interpretative problems associated with it and to offer a partial reflection de lege ferenda. Except the introduction and conclusion this work contains seven chapters in total which are further divided into subchapters and quantity of parts, including four annexes. The first chapter discusses the historical development of the public prosecutor's office with regard to the non-penal competence of the prosecution. The second chapter provides a general insight on the public prosecutor's office in its current state, its governing legislation, organizational structure and the principles of its actions. In the third chapter I finally proceed to the non-penal competence of the public prosecutor's office itself. I define its procedural status and jurisdiction. In the conclusion of this chapter I offer insight on the key concept of the public interest, which permeates the prosecution actions in civil proceedings. Chapter four is reserved for the public prosecutor's office procedural right to enter the civil proceedings. The fifth chapter on the other hand covers the procedural right of the public prosecutor's office to initiate specific civil proceedings. The sixth chapter deals exclusively with the public prosecutor's office procedural right to submit ordinary and extraordinary legal remedies. Finally, the seventh and last chapter analyzes the different types of proceedings which the public prosecutor's office may enter or initiate. In conclusion, I mention that I encountered a number of interpretative problems and procedural difficulties, which I tried to best to illuminate. For a detailed overview of the role of the public prosecutor's office in civil proceedings, I consider the public interest to be an essential part for the understanding of the concept. I state that non-penal competence is a continuation, is based on or preceded by penal competence, while the individual competences of the prosecution may be effectively exercised only if they are exercised in a complex manner. Myself, I am inclining towards a moderate limitation and efficiency of the non-penal competence of the public prosecutor's office in the future. I 1 criticize the brief legal regulation of the position of the public prosecutor's office in civil proceedings, which I find to be an issue, which raises a number of interpretative questions. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Novotný 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Novotný 307 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Novotný 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Novotný 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB