velikost textu

Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami
Název v angličtině:
Application of competition law on the markets with multisided platforms
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Stanislav Mikeš
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
162010
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vícestranné platformy, soutěžní právo, relevantní trh, tržní síla, síťové efekty
Klíčová slova v angličtině:
multisided platforms, competition law, relevant market, market power, network effects
Abstrakt:
Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou tzv. vícestranných platforem z pohledu soutěžního práva se zaměřením na online vícestranné platformy. V práci je vysvětlen pojem vícestranných platforem a jeho relevance pro soutěžní právo. Následně je zkoumáno, jak tržní struktura vícestranné platformy ovlivňuje vymezování relevantního trhu a posuzování tržní síly, jakožto dvou základních pilířů soutěžně-právní analýzy. Teoretické poznatky jsou srovnány i s aplikační praxí ve vybraných rozhodnutích unijních a tuzemských soutěžních orgánů, které se danou problematikou zabývaly. Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky a vytyčuje cíle rigorózní práce. Těmi jsou představení fenoménu vícestranných platforem, prozkoumání jejich specifik a rozvedení toho, jak je potřeba upravit metody soutěžně-právní analýzy tak, aby bylo možno jejich prostřednictvím korektně posoudit specifika vícestranných platforem. Druhá kapitola podává přehled definic vícestranných platforem v odborné literatuře. V kapitole je uvedeno možné dělení vícestranných platforem a tento pojem je rovněž odlišen od pojmu sdílené ekonomiky. V kapitole jsou prezentovány i kritické názory na regulaci vícestranných platforem. Třetí kapitola se dělí do dvou podkapitol. První podkapitola se zabývá pojmem relevantního trhu a jeho vymezováním. Nejprve jsou představeny koncepční východiska pro aplikaci tohoto pojmu v soutěžním právu. Následně se práce zabývá specifiky vymezování relevantního trhu v oblasti vícestranných platforem se zaměřením na online vícestranné platformy. V závěru podkapitoly je ukázáno, jak unijní a tuzemské soutěžní orgány přistupují v praxi k vymezování relevantních trhů dotýkajících se vícestranných platforem. Druhá podkapitola se věnuje pojmu tržní síly a metodám jejího posuzování. Je podán výklad tradičních východisek a přístupů k posuzování tržní síly. Následně se práce zaměřuje na specifické posuzování tržní síly v oblasti 1 vícestranných platforem se zaměřením na online vícestranné platformy. V závěru této podkapitoly jsou rozebrány vybrané příklady z aplikační praxe unijních a tuzemských soutěžních orgánů, a to se zaměřením na posuzování tržní síly v kontextu vícestranných platforem. Čtvrtá kapitola obsahuje závěr této rigorózní práce. Je konstatováno, že vícestranné platformy samy o sobě nepředstavují nový soutěžně-právní fenomén, avšak pro soutěžní právo je obtížné posuzování zejména oblastí týkajících se online vícestranných platforem. Je přitom uvedeno, že soutěžní orgány aplikující soutěžní právo zaujímají k těmto vícestranným platformám a jejich posuzování spíše konzervativní přístup. Klíčová slova vícestranné platformy, soutěžní právo, relevantní trh, tržní síla, síťové efekty 2
Abstract v angličtině:
Application of competition law on the markets with multisided platforms Abstract This rigorous thesis deals with a phenomenon of multisided platforms from the competition law perspective with a special focus on online multisided platforms. A notion of multisided platforms is explained in the thesis as well as its implications for the competition law. It is then examined how a market structure of a multisided platform influences a process of delimitation of a relevant market and assessment of a market power as two basic pillars of every competition law analysis. Theoretical findings are then confronted with a selected decision-making practice of EU and national competition authorities dealing with the phenomenon of multisided platforms. The thesis is structured into four main chapters. Chapter One contains a brief introduction into the subject-matter and sets out goals of this thesis which are to present the phenomenon of multisided platforms, explore its specifics and show how the methods of competition law analysis needs to be adapted in other to correctly assess all the specifics of the multisided platforms. Chapter Two presents various definitions of multisided platforms in academic literature. Potential categories of multisided platforms are presented in this chapter. The notion of multisided platforms is differentiated from the notion of shared economy. Critical views concerning regulation of multisided platforms are also presented in this chapter. Chapter Three is divided into two subchapters. The first subchapter deals with a notion of relevant market and its delimitation in the competition law. First, theoretical concepts of relevant market are presented. The specifics of multisided platforms with relation to the delimitation of the relevant market are then presented. In the end of the first subchapter selected decision-making practice of the EU and national competition authorities is examined with focus on aspects related to delimitation of the relevant markets in the context of multisided platforms businesses. The second subchapter is oriented on a notion of market power and its assessment. 1 An explanation of traditional methods of assessment of the market power is given. The thesis then explains the specifics of an assessment of a market power in the context of multisided platforms. In the end of the second subchapter a selected decision-making practice of EU and national competition authorities is examined with focus on assessment of the market power in the context of multisided platforms. Chapter Four summarizes the conclusions of this rigorous thesis. It is concluded that multisided platforms do not represent an entirely new competition law phenomenon. It is then concluded that what is difficult for the competition authorities is the assessment of online multisided platforms. It is noted that the competition authorities tend to conservative approaches while dealing with the multisided platforms in their decision-making practice. Keywords multisided platforms, competition law, relevant market, market power, network effects 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Mikeš 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Mikeš 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Mikeš 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB