velikost textu

Exekuce prodejem movitých věcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekuce prodejem movitých věcí
Název v angličtině:
Execution of movables
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jaroslav Hobl
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
162007
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soudní exekutor, exekuce prodejem movitých věcí, nucený prodej ve veřejné dražbě
Klíčová slova v angličtině:
Judicial officer, execution of movables, forced public auction sale
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Exekuce prodejem movitých věcí Jak z titulu vyplývá, práce se zaměřuje na jeden ze způsobů vymáhání pohledávek v České republice prostřednictvím soudních exekutorů. V úvodní části autor seznamuje čtenáře s historií exekučního práva. V následujících částech je pak pojednáno o nařízení exekuce prodejem movitých věcí a personálním a hmotném zabezpečení jejího provádění. Dále se pak autor zmiňuje o postižitelných věcech a poté již podrobně popisuje jednotlivé fáze exekuce prodejem movitých věcí a zejména klíčovou část tohoto způsobu provedení exekuce, a to soupis movitých věcí. V práci se taktéž autor zabývá ochranou práv třetích osob, jakožto jednoho ze základních principů exekučního práva. Autor se rovněž pokusil navrhnout možnou změnu problematického § 68 exekučního řádu. Po této kapitole následuje část věnovaná zpeněžení sepsaných movitých věcí, a to od jejich ocenění, vydání dražební vyhlášky až k dražbě jako takové, když nebyl opomenut ani rozvrh výtěžku. V poslední části je pojednáno o nákladech, které s sebou exekuce prodejem movitých věcí přináší. Cílem práce, jež si autor vytyčil, bylo rozebrat jednotlivé fáze exekuce prodejem movitých věcí, přičemž bylo autorovu snahou, aby byla zdůrazněna možná úskalí a pochybení, která mohou při exekuci prodejem movitých věcí snadno vzniknout.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Name of this work: Execution of movables As the title shows, this work deals with one of the manners of debt enforcement in the Czech Republic by means of judicial officers. In the introduction, the author introduces readers into history of enforcement law. Following parts deals with decreeing the execution with the means of execution of movables and both personal and tangible ensuring the process. Further the author mentions the executable goods, and afterwards he comes with detailed description of constituent phases of attachment of movable goods. He especially emphasizes the crucial part of this kind of execution which is movable goods attachment. The work is also concerned with third person´s rights protection as one of the fundamental principles of executory laws. Furthermore, the author makes an attempt to suggest possible amendment of contentious § 68 of the executory code. The subsequent chapter deals with the public auction sale of the attached movables process which contains their appraising, issuing the notice sale, and finally the sale itself while the author does not omit proceeds from the sale. The concluding part concerns the costs which appear at the movables execution. The goal of this work is to analyse the component phases of movables execution. The author endeavours to point out possible rigours as well as malpractice likely related to movables execution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jaroslav Hobl 915 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jaroslav Hobl 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jaroslav Hobl 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB