velikost textu

Trestní řízení před samosoudcem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní řízení před samosoudcem
Název v angličtině:
Criminal proceedings in front of a single judge
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Bělohradská
Oponenti:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
162004
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní řízení, Samosoudce, Trestní řízení před samosoudcem
Klíčová slova v angličtině:
Criminal proceedings, a single judge, Criminal proceedings in front of a single judge
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce na téma Trestní řízení před samosoudcem se zabývá, jak už samotný název napovídá, zcela specifickým, resp. zvláštním trestním řízením před samosoudcem, tedy před soudcem jediným. V současnosti je trestní řízení před samosoudcem hojně využíváno, jelikož toto řízení umožňuje, samozřejmě za určitých, zákonem stanovených podmínek, vyřízení trestní věci často rychleji, hospodárněji a účelněji, především pokud samosoudce rozhodne tak, že vydá rozhodnutí ve formě trestního příkazu. Hlavním cílem, resp. účelem této rigorózní práce je nejenom co nejpodrobněji nastínit trestní řízení před samosoudcem jako takové, ale představit i všechny instituty, které se v trestním řízení, resp. v trestním řízení před samosoudcem objevují a jsou s ním úzce spjaty. Rigorózní práce je pro lepší přehlednost a orientaci rozdělena na několik hlavních kapitol a navazujících podkapitol s tím, že hlavní část, resp. právní úprava trestního řízení před samosoudcem de lege lata, plynule navazuje a tedy i vychází z historických souvislostí, a vyústí pak v podobě úvah či námětů de lege ferenda. Závěrem lze uvést, že hlavním přínosem této rigorózní práce je, po prozkoumání a nastínění současné právní úpravy trestního řízení před samosoudcem a institutů souvisejících, právě již zmíněné vyústění v náměty či úvahy de lege ferenda s důrazem a s ohledem na právě připravovanou rekodifikaci trestního řádu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorosum thesis on the topic of criminal proceedings in front of a single judge deals with, as the title suggests, a very specific, extraordinary criminal proceedings in front of a single judge, therefore in front of the only judge. Currently, the criminal proceedings in front of a single judge is frequently used, as under specific conditions stipulated by law, this proceedings enables execution of a criminal case in an often faster, economical and effective manner, especially in case that the single judge decides in a way that a decision in form of a penalty order is issued. The main objective and purpose of this work is not only to outline the criminal proceedings in front of a single judge as such in a close detail, but also to present all institutes that appear in criminal proceedings, respectively in criminal proceedings in front of a single judge and are closely connected to it. For the sake of better clarity and easier orientation of the reader this rigorosum thesis is divided into several main chapters and related subchapters. The main part of the work, respectively criminal proceedings in front of a single judge legislation de lege lata, continuously builds on and is based on historical context and results in the form of de lege ferenda consideration and suggestion. In conclusion, the main contribution of this thesis is, once the current legislation on criminal proceedings in front of a single judge and associated institutes are outlined and explored, the above outlined de lege ferenda consideration and suggestion with emphasis and with view on the currently being prepared recodification of the Criminal Procedure Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Bělohradská 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Bělohradská 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Bělohradská 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB