velikost textu

Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku
Název v angličtině:
Aircraft and Railway Accidents of Czechoslovak operators in 1948-1989 in daily press
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Šírová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Id práce:
161922
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Letecké nehody, železniční nehody, dopravní nehody, Československo, komunismus, média, denní tisk, noviny, Rudé Právo, Mladá fronta, zpravodajské pokrytí, obsahová analýza, historická srovnávací analýza
Klíčová slova v angličtině:
Aircraft accidents, railway accidents, Czechoslovakia, communism, media, daily press, newspaper, media coverage, media analysis, historic comparative analysis
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku se zabývá průběhem, historickými okolnostmi a zejména mediálním pokrytím dvaceti závažných dopravních nehod, k nimž došlo v komunistickém Československu. Práce popisuje a porovnává zobrazení těchto nehod ve vzorku denního tisku – v denících Rudé právo a Mladá fronta. Práce ukazuje, jak se ve sledovaném období měnila kvantita i kvalita zpravodajského pokrytí, porovnává rozdíly v jeho rozsahu i obsahu a také v přístupu obou deníků. Snaží se také vysledovat faktory, které způsob zpravodajského pokrytí mohly ovlivnit. Cílem je poukázat na proměny mediálních obsahů a zasadit tato zjištění do historického, společenského, politického a mediálně-teoretického kontextu.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis Aircraft and Railway Accidents of Czechoslovak operators in 1948- 1989 deals with the description, historical context and above all, with media coverage of twenty serious traffic accidents that happened in Communistic Czechoslovakia. The thesis describes and compares the media coverage of these accidents in the sample of daily press (newspaper Rude pravo and Mlada fronta). It shows how the quantity and quality of media coverage has changed and also compares the approach of both newspapers. It aims towards finding factors that might have influenced the media coverage. The aim is, to show the changes of media contents and set the findings into historical, social, political and media- theoretical context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Šírová 4.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Šírová 66.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Šírová 331 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Šírová 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.6 MB