velikost textu

Mezinárodní organizace novinářů (1946-1995)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní organizace novinářů (1946-1995)
Název v angličtině:
International Organization of Journalists (1946-1995)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Bc. Markéta Ševčíková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
161921
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní organizace, tisk, novináři, Mezinárodní organizace novinářů, Československo, studená válka, Mezinárodní federace novinářů, Československý svaz novinářů, Syndikát novinářů České republiky.
Klíčová slova v angličtině:
International organization, press, journalists, International Organization of Journalists, Czechoslovakia, cold war, International Federation of Journalists, Czechoslovak Union of Journalists, Syndicate of Journalists Czech Republic.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce: „Mezinárodní organizace novinářů (1946‒1995)“ pojednává o historii, vývoji, cílech, činnosti a působení Mezinárodní organizace novinářů (dále jen MON) v letech 1946‒1995, tj. od doby jejího vzniku v roce 1946 až do roku 1995, kdy se uskutečnil poslední kongres MON v jordánském Ammánu. Úvodní část textu je věnována stručné rekapitulaci nejvýznamnějších mezinárodních novinářských organizací, které byly založeny do roku 1946, tj. do vzniku MON. Jedná se o Mezinárodní kongres novinářů, Mezinárodní federaci novinářů a Mezinárodní federaci novinářů ze spojeneckých a svobodných zemí. Ve druhé kapitole je nejprve shrnuta historie vzniku MON a popsány hlavní etapy vývoje – ty jsou periodizovány podle kongresů MON. Nedílnou součástí popisu a periodizace je zaznamenání hlavních světových i domácích politických událostí, které měly na organizaci nesporný vliv. Poté jsou uvedeny cíle, činnosti, působení a struktura MON. Nakonec jsou uvedeny hlavní osoby MON a zmíněny životopisy pěti čelních představitelů. Třetí kapitola je věnována působení MON na území ČSSR/ČSFR/ČR, a to v době od roku 1947 až do roku 1991, kdy se poprvé objevilo formální rozhodnutí o odejmutí práva MON mít sídlo na území ČSFR, jakož i vyvíjet související činnost. V textu jsou zahrnuty právní a finanční vztahy MON vůči ČSSR, sídlu a profesionálnímu zázemí MON (sekretariát, redakce), hospodářským činnostem a personáliím. V neposlední řadě je zaznamenána situace v MON po listopadu roku 1989 až do roku 1991, přičemž konkrétně je sledováno vnitřní klima, kauza MON v dobovém tisku, postavení politiků a právní aspekty. Ve čtvrté kapitole jsou popsány vztahy mezi MON a Československým svazem novinářů (dále jen ČSSN), resp. Syndikátem novinářů České republiky (dále jen SN ČR) v letech 1946‒1991. Nejprve jsou stručně zaznamenány dějiny ČSSN a poté vztahy mezi MON, ČSSN a SN ČR. V závěru práce jsou zodpovězeny otázky stanovené v úvodu textu a zároveň předloženy některé další podněty ke studiu tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis: "International Organization of Journalists (1946-1995)" deals with the history, development, aims and activities of the International Organization of Journalists (hereinafter IOJ) in the period from 1946 to 1995, thus since its creation in the year 1946 to the year 1995, when the last Congress IOJ in Jordanian Amman was held. The introductory part of the text is focused on a brief resumption of three most important international journalists' organizations, which were established before the year 1946 - the International Congress of Journalists, the International Federation of Journalists and the International Federation of Journalists from Allied and Free Countries. In the second chapter are first summarized history of IOJ and described main phases of IOJ´s development – these are periodizated according to IOJ´s Congresses. An integral part of the description and periodization is quotation of main international and Czechoslovak political circumstances, which had a real impact on the organization. The next text is followed by IOJ´s objectives, aims, activities and structure. Finally, the IOJ´s main persons and the curriculum vitae of the five leaders are mentioned. The third chapter deals with the IOJ´s operation in the territory of Czechoslovakia/CSFR/CR, in the period from the year 1947 to the year 1991, when it first appeared a formal legal decision about taking away the IOJ´s rights to have a headquarter as well as develop related activities within the territory of the CSFR. The text is devoted not only to legal and financial relations between IOJ and Czechoslovakia, but also to seat and IOJ´s professional background (secretariat, editors), economic activities and personalities. Finally, the text deals with the situation in IOJ between November 1989 to 1991, and specifically is monitored the internal climate, IOJ case in the press, the position of politicians and legal aspects. The fourth chapter includes relationships between International Organization of Journalists and Czechoslovak Union of Journalists (hereinafter CSUJ), respectively Syndicate of Journalists Czech Republic (hereinafter SJ CR) from 1946 to 1991. First, history of CSUJ is described, followed by concentration on relations between IOJ and CSUJ/SJ CR. In conclusion, there are answered questions set out in the introductory part of the thesis, while presented some additional suggestions to the study of the topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Markéta Ševčíková 4.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Markéta Ševčíková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Markéta Ševčíková 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.14 MB