velikost textu

Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu
Název v angličtině:
Stimulation of person with physical and multiple disabilities through Vojta´s therapeutic concept
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Kotrbatá
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
161881
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vojtova metoda, reflexní lokomoce, tělesné postižení, stimulace
Klíčová slova v angličtině:
Vojta method, reflex locomotion, person with physical disability, stimulation
Abstrakt:
Abstrakt Práce „Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu“, pojednává o aplikaci Vojtovy metody reflexní lokomoce u novorozených dětí a kojenců. Teoretická část práce se zabývá vývojem metody, popisem základních principů a následného uplatnění. Prostor je ponechán i samotné diagnostice dle profesora Vojty. V další části práce je popis dědičného onemocnění, svalové dystrofie. V textu je uvedeno základní rozřazení onemocnění, popis diagnostických postupů a možností léčby při onemocnění. Jedna z kapitol je zaměřena na konkrétní typ – pletencovou svalovou dystrofii. Popsány jsou základní projevy a obtíže, které s sebou onemocnění přináší. Empirická část využívá sběru dat za pomoci dotazníků k získání komplexního pohledu na aplikaci Vojtovy metody od rodičů novorozených dětí a kojenců s tělesným a kombinovaným postižením.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma Thesis - Stimulation of person with physical and multiple disabilities through Vojta´s therapeutic concept - is about aplication of Vojta´s reflex locomotion method at newborns and infants.The theoretical assessment is describing the development, basic principles and the use of this method. Vojta's special diagnosing will be also addressed. The next major chapter will be the description of muscular dystrophy and consisting of basic division, description of diagnosing principals and treatment. One chapter is dedicated to Girdle Muscular Dystrophy and its manifestation and difficulties with the diagnosis. Empirical data is being collected through a questionnaire which was given to parents with newborns and infants and will provide a complex vision analysis on Vojta's method and its application to newborn and infants born with physical and multiple disabilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Kotrbatá 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Kotrbatá 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Kotrbatá 235 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 959 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 792 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 155 kB