velikost textu

Pedagogická diagnostika grafomotorických a vizuomotorických dovedností a možnosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogická diagnostika grafomotorických a vizuomotorických dovedností a možnosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Educational Assessment of graphomotor skills and their development in preschool children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Bekečová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
161878
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní vzdělávání, pedagoická diagnostika, školní zralost, grafomotorické funkce, vizuomotorické funkce, zrakové vnímání, grafomotorika, akčné výzkum
Klíčová slova v angličtině:
preschool education, pedagogical diagnostics,school readiness, writing-motoric functions, vizual motoric funcions, action research
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou pedagogické diagnostiky grafomotorických a vizuomotorických funkcí a možnostmi jejich rozvoje v praxi učitele mateřské školy. V teoretické části jsou objasněna východiska, která se vztahují k cílům, úkolům, metodám, formám a obsahu předškolního vzdělávání v souvislosti se školní zralostí. Objasněna a popsána je školní zralost a její oblasti s užším zaměřením na sledované dílčí složky školní zralosti a také působení a vliv mateřské školy v této oblasti. Vymezeny jsou také profesní kompetence a povinnosti předškolního pedagoga. Blíže je definován pojem pedagogické diagnostiky, teoretická východiska, metody a nástroje pedagogické diagnostiky. Akcentována je přímá diagnostická činnost v kombinaci s teoretickými východisky a přístupy. Tyto teoretické poznatky jsou dále aplikovány v části praktické se zaměřením na grafomotorické a vizuomotorické funkce. Hlavním výzkumným problémem řešeným v praktické části této práce jsou možnosti a způsoby podpory rozvoje dětí v posledním ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky a hledání cest jak co nejvíce přispět prací učitele mateřské školy k připravenosti dětí na vstup do základní školy. Důraz je také kladen na efektivní kooperaci s rodiči a jejich nezastupitelnou roli v celém procesu. Dále je v této části popsána realizace akčního výzkumu v konkrétní v mateřské škole a Intervenční program pedagogické podpory vytvořený a realizovaný autorkou práce. K šetření byly použity nástroje a techniky sběru kvalitativních dat a to deník, volné nestrukturované pozorování s textovými záznamy a nestrukturované neformální rozhovory. Pro získání údajů kvantitativního typu byl použit test měřící úroveň sledovaných funkcí a strukturovaný dotazník doplněný otevřenými otázkami. Klíčová slova: předškolní věk, předškolní vzdělávání, pedagogická diagnostika, školní zralost, školní připravenost, dílčí funkce, stimulace, grafomotorické funkce, vizuomotorické funkce, poznávací funkce, zrakové vnímání, grafomotorika, stimulace, rozvoj, podpora, intervenční plán pedagogické podpory, akční výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with problems of pedagogical diagnostics of the writing-motoric and visual-motoric functions and possibilities of their development in the practice of the kindergarten teacher. There are the starting points clarified in the theoretical part, which relate to the objectives, tasks, methods, forms and content of preschool education in the context of school maturity. The school readiness and its fields with a narrower focus on monitored sub- components of a school maturity and also the action and the influence of the kindergarten in this area is clarified and described. Also the professional competencies and duties of the preschool teacher are defined here. The concept of pedagogical diagnostics, the theoretical foundations of methods and instruments of pedagogical diagnostics are analyzed in details. A direct diagnostic activity in combination with the theoretical bases and approaches is stressed here. These theoretical findings are further applied in the practical with a focus on writing- motoric and visual-motoric function. The main research problem addressed in the practical part of this work are the options and ways to support children's development in the last year of kindergarten before the start of compulsory schooling and finding ways to contribute as much as possible to the work of the teacher of the kindergarten to the readiness of children for entry into the primary school. Emphasis is also placed on effective cooperation with parents and their irreplaceable role in the whole process. Furthermore, it is in this section described the implementation of action research in particular in kindergarten and the Intervention program pedagogical support- created and implemented by the author of the work is described in this section. The tools and techniques for collecting qualitative data and this diary, observation with text records, and unstructured informal interviews were used for investigation. For obtaining the data of the quantitative type test measuring the level of the monitored functions and a structured questionnaire supplemented with open-ended questions were used. Key words: preschool age, preschool education, pedagogical diagnostics, school maturity, school readiness, partial functions, stimulation, writing-motoric functions, visual-motoric functions, cognitive functions, visual perception, stimulation, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Bekečová, DiS. 3.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Bekečová, DiS. 6.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Bekečová, DiS. 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Bekečová, DiS. 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB