velikost textu

Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu
Název v angličtině:
Surgical Aspects of Brain Ischaemia Flowmetry in a Clinical Practice and Experiment
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Ondřej Navrátil
Id práce:
161715
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Neurochirurgická klinika (14-490)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Cílem této dizertační práce bylo zhodnotit možnosti a přínos transit time flowmetrie (TTF) v prevenci vzniku mozkové ischemie při neurochirurgických operacích. Na kazuistikách z neurochirurgické kliniky LF UK v Plzni je ukázáno použití a limitace TTF. Prezentované případy ukazují význam vyšetření a nutnost individuálního přístupu ke každé komplexní operaci na mozkových cévách. Byl zpracován soubor pacientů operovaných pro neprasklé aneuryzma střední mozkové tepny (MCA). U první skupiny pacientů bylo kontrolováno kvantitativně případné omezení průtoku cévami souvisejícími s výdutí po naložení svorky. U druhé skupiny TTF měření nebylo provedeno. Výsledky byly porovnány. Ačkoliv nebyl prokázán statisticky významný přínos použití TTF v zamezení vzniku ischemie, jednotlivé případy odůvodňují zvážení jejího použití. TTF měření je invazivní a vyžaduje dobrý přístup k cévě a její preparaci. Autoři doporučují ponechat na zvážení chirurga, zda v konkrétním případě převáží benefit rizika spojená s preparací zdravého úseku tepny potřebného k měření. V experimentální části dizertace byl použitím TTF objektivně kvantifikován vývoj průtoku end-to-end mikroanastomózou společné karotické tepny potkana v časovém odstupu dvou týdnů od jejího zhotovení. Iniciální průtok oběma intaktními společnými karotidami zvířete byl shodný. S vysokou spolehlivostí tak bylo možné porovnat průtok zhotovenou anastomózou s protilehlou intaktní karotidou. Rozdíl byl vyjádřen procentuálně. Díky tomu byly porovnávané hodnoty nezávislé na faktorech prostředí jako tep, krevní tlak, nebo velikost tepen. Byly porovnány dva druhy mikrosutury – standardní metoda jednotlivými stehy a méně používaná sutura pokračovacím stehem. Byl prokázán minimální rozdíl v maturaci průtoku anastomózou v obou skupinách. Zároveň byla prokázána významná časová úspora při použití pokračovacího stehu. Autoři soudí, že toto zjištění může mít význam pro klinickou praxi. Technické chyby vzniklé při použití pokračovacího stehu mají složité a časově náročné opravy, které mohou potenciálně negovat získanou časovou úsporu. Proto je podmínkou aplikace pokračujícího stehu bezchybná operační technika.
Abstract v angličtině:
Dissertation summary Surgical aspects of brain ischemia Flowmetry in a clinical practice and experiment MUDr. Jiří Dostál, Dpt. of Neurosurgery, Charles University, Faculty of Medicine Supervising Tutor: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., Dpt. of Neurosurgery, Charles University, Faculty of Medicine The aim of this dissertation is to assess the options and benefits of a transit time flow measurement (TTF) in brain ischemia prevention in neurosurgery. Case reports from the Department of Neurosurgery, Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen show the use and the limits of TTF. Presented case reports show the need of an individual approach in the case of a complex brain vessel surgery. A group of patients surgically treated for an unruptured middle cerebral artery aneurysm was analysed. Possible restriction of blood flow after the clip placement was quantitatively assessed by TTF in the first subgroup of patients. No quantitative flow measurement was performed in the second subgroup. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of ischemia prevention. Some cases may entitle the surgeon to consider TTF use. TTF measurement is an invasive procedure and it demands a careful approach to the vessel and its preparation. The authors suggest to leave the use of the TTF to the surgeon's discretion. The surgeon must decide whether the benefit gained from the measurement outweighs the risk of the vessel manipulation. The experimental part of the dissertation was objectively quantified by TTF via the change of the blood flow through the microanastomosis of a common carotid artery (CCA) of a rat two weeks after the anastomosis surgery. The blood flow through both CCAs was identical. Thus the blood flow through the anastomosis could be compared to the blood flow through the other intact CCA with a high reliability. The difference was noted as a percentage. Examined values were independent of environmental factors such as a pulse, blood pressure or vessel size. Two types of suture methods were compared – a standard single suture method and a less frequently used running suture method. A sample of 32 rats showed a minimal difference in the anastomosis blood flow maturation in both subgroups. Additionally, the sample showed significant time savings when using the running suture. Authors conclude that this finding can have a clinical impact. Technical errors made when using a running suture are difficult and time consuming to repair. That could potentially negate the time savings. Requirement for a running suture application is a perfect surgical technique.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. 22.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. 7.67 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. 1.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ondřej Navrátil 2.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 153 kB