text size

Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie
Titile (in english):
Possibilities of influencing selected areas of children psychomotor development by neuro-developmental therapy
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS.
Supervisor:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Opponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Thesis Id:
161676
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Education (N7506)
Study branch:
Special Education (N SPPG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
27/05/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
psychomotorický vývoj dítěte, primární reflexy, lezení, Neuro-vývojová terapie
Keywords:
psychomotor development, primary reflexes, climbing, Neuro-developmental therapy
Abstract (in czech):
ANOTACE Diplomová práce je zaměřena na psychomotorický vývoj dítěte v kontextu přetrvávajících primárních reflexů. Autorka vychází z poznatků vývojové psychologie a neurofyziologie, že některé vývojově starší fáze musí za optimálních okolností vývoje a zrání dítěte v jistém období vymizet, a být nahrazeny ontogeneticky novějšími formami. Výzkumy potvrzují spojitost přetrvávajících primárních reflexů, psychomotorického vývoje a problémů učení a chování. Cílem diplomové práce je zkoumat, jestli se inhibicí primárních reflexů pomocí Neuro-vývojové terapie prokazatelně zlepší stav dětí s opožděným psychomotorickým vývojem, včetně jejich školního prospěchu. Autorka se v úvodních kapitolách zaměřuje na normální psychomotorický vývoj dítěte, zejména na hrubou motoriku, jemnou motoriku, smyslové dovednosti včetně propriocepce a kinestezie a jejich význam pro schopnost učení ve školním věku. V další části diplomové práce jsou rozebrány jednotlivé primární reflexy, a jejich vliv na psychomotorický vývoj. Zvláštní pozornost autorka věnuje fázi lezení u dětí v kojeneckém věku, kterou považuje za důležitý milník v optimálním psychomotorickém vývoji. Z kazuistik vyplývá, že přeskočení jakékoli vývojové fáze dítěte můžeme považovat za rizikový faktor poruch učení a chování a zároveň nám indikuje, že u dítěte zřejmě přetrvávají primární reflexy. Přetrvávající primární reflexy lze Neuro-vývojovou terapií inhibovat a tím umožnit optimální psychomotorický vývoj dítěte. Klíčová slova: psychomotorický vývoj dítěte, primární reflexy, lezení, Neuro-vývojová terapie
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on the concept of the psychomotor development in context of remaining primary reflexes in children. The author draws on the knowledge of developmental psychology and neurophysiology that some of developmentally earlier stages must under optimal circumstances and maturation of a child disappear and be replaced by ontogenetically newer forms. Research confirms continuity of persistent primary reflexes, psychomotor development and learning and behavioral problems. The thesis aims to investigate whether inhibition of primary reflexes using Neuro-developmental therapy improves the condition of children with delayed psychomotor development, including their school grades. The author in the introductory chapters focusses on normal psychomotor development of children, in particular gross motor skills, fine motor skills, sensory skills, including proprioception and kinesthesia and their importance for learning ability in school age. The next part of the thesis is focused on particular primary reflexes and their impact on psychomotor development. The author pays special attention to the climbing stage in infancy which she considers as an important milestone in the optimal psychomotor development. Case studies shows, that skipping any developmental stage can be considered as a risk factor for learning and behavioral disorders and also indicates remaining primary reflexes at the child. Persisting primary reflexes can be inhibited by Neuro-developmental therapy and thereby allows optimal psychomotor development of children. Key words: psychomotor development, primary reflexes, climbing, Neuro-developmental therapy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 1.9 MB
Download Abstract in czech Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 298 kB
Download Abstract in english Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 198 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 800 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 654 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB