velikost textu

Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie
Název v angličtině:
Possibilities of influencing selected areas of children psychomotor development by neuro-developmental therapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
161676
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychomotorický vývoj dítěte, primární reflexy, lezení, Neuro-vývojová terapie
Klíčová slova v angličtině:
psychomotor development, primary reflexes, climbing, Neuro-developmental therapy
Abstrakt:
ANOTACE Diplomová práce je zaměřena na psychomotorický vývoj dítěte v kontextu přetrvávajících primárních reflexů. Autorka vychází z poznatků vývojové psychologie a neurofyziologie, že některé vývojově starší fáze musí za optimálních okolností vývoje a zrání dítěte v jistém období vymizet, a být nahrazeny ontogeneticky novějšími formami. Výzkumy potvrzují spojitost přetrvávajících primárních reflexů, psychomotorického vývoje a problémů učení a chování. Cílem diplomové práce je zkoumat, jestli se inhibicí primárních reflexů pomocí Neuro-vývojové terapie prokazatelně zlepší stav dětí s opožděným psychomotorickým vývojem, včetně jejich školního prospěchu. Autorka se v úvodních kapitolách zaměřuje na normální psychomotorický vývoj dítěte, zejména na hrubou motoriku, jemnou motoriku, smyslové dovednosti včetně propriocepce a kinestezie a jejich význam pro schopnost učení ve školním věku. V další části diplomové práce jsou rozebrány jednotlivé primární reflexy, a jejich vliv na psychomotorický vývoj. Zvláštní pozornost autorka věnuje fázi lezení u dětí v kojeneckém věku, kterou považuje za důležitý milník v optimálním psychomotorickém vývoji. Z kazuistik vyplývá, že přeskočení jakékoli vývojové fáze dítěte můžeme považovat za rizikový faktor poruch učení a chování a zároveň nám indikuje, že u dítěte zřejmě přetrvávají primární reflexy. Přetrvávající primární reflexy lze Neuro-vývojovou terapií inhibovat a tím umožnit optimální psychomotorický vývoj dítěte. Klíčová slova: psychomotorický vývoj dítěte, primární reflexy, lezení, Neuro-vývojová terapie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on the concept of the psychomotor development in context of remaining primary reflexes in children. The author draws on the knowledge of developmental psychology and neurophysiology that some of developmentally earlier stages must under optimal circumstances and maturation of a child disappear and be replaced by ontogenetically newer forms. Research confirms continuity of persistent primary reflexes, psychomotor development and learning and behavioral problems. The thesis aims to investigate whether inhibition of primary reflexes using Neuro-developmental therapy improves the condition of children with delayed psychomotor development, including their school grades. The author in the introductory chapters focusses on normal psychomotor development of children, in particular gross motor skills, fine motor skills, sensory skills, including proprioception and kinesthesia and their importance for learning ability in school age. The next part of the thesis is focused on particular primary reflexes and their impact on psychomotor development. The author pays special attention to the climbing stage in infancy which she considers as an important milestone in the optimal psychomotor development. Case studies shows, that skipping any developmental stage can be considered as a risk factor for learning and behavioral disorders and also indicates remaining primary reflexes at the child. Persisting primary reflexes can be inhibited by Neuro-developmental therapy and thereby allows optimal psychomotor development of children. Key words: psychomotor development, primary reflexes, climbing, Neuro-developmental therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 298 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 800 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 654 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB