velikost textu

Heterodoxní mistři svobodných umění a jejich diskuze s Tomášem Akvinským

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heterodoxní mistři svobodných umění a jejich diskuze s Tomášem Akvinským
Název v angličtině:
Heterodox Masters of Liberal Arts and Their Discussions with Thomas Aquinas
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Severa
Školitel:
prof. Stanislav Sousedík
Oponenti:
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Id práce:
161671
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tomáš Akvinský, Siger z Brabantu, Boethius z Dacie, Aristotelés, Averroes, Tadeáš z Parmy, biskup Tempier, latinský averroismus, věčnost světa, stvoření ex nihilo, nekonečno, jednota rozumu
Klíčová slova v angličtině:
Thomas Aquinas, Siger of Brabant, Boethius of Dacia, Aristoteles, Averroes, Tadeo of Parma, bisop Tempier, latin averroism, eternity of the world, creation ex nihilo, infinity, unity of intellect
Abstrakt:
Heterodoxní mistři svobodných umění a jejich diskuse s Tomášem Akvinským Mgr. Miroslav Severa Abstrakt: Disertační práce pojednává o dvou důležitých tématech, kterými se zabýval Tomáš Akvinský v návaznosti na averroistickou kontroverzi, která v Paříži vypukla v druhé polovině třináctého století. Jedná se o spory o věčnost světa a jednotu intelektu. Autor disertační práce hájí názor, že řešení otázky věčnosti světa předložené Tomášem Akvinským je bližší postoji heterodoxních mistru, než nauce některých pravověrných teologů. Heterodoxní nauka o jediném rozumu je však Tomášem Akvinským přesvědčivě vyvrácena. Nauka Tomáše Akvinského tedy nemusí vždy tvořit nesmiřitelný protiklad vůči mínění heterodoxních mistru, jak je to některými autory popisováno. Předložená dizertace se těmito dvěma tématy zabývá také na pozadí cenzurních dokumentu vydaných Pařížským biskupem Tempierem v letech 1270 a 1277. Třebaže jsou heterodoxní mistři svobodných umění v jejich filosofování silně ovlivněni Arabským filosofem Averroem, tak jejich názor na vztah fides a ratio je odlišný. Averroes říká, v případě konfliktu mezi rozumem a zjevením musí zjevení ustoupit a je třeba hledat alegorický výklad Písma. Heterodoxní mistři svobodných umění na druhou stranu hájí názor, že v případě, že nastane tento typ sporu, má zjevení přednost, protože nám odhaluje pravdy, které přesahují přirozené schopnosti chápání lidského rozumu. Ve zjevení se nám dostává vyššího poznání, kterému se lidský rozum má podřídit. Autor disertační práce hájí názor, že pozice, kterou heterodoxní mistři svobodných umění zaujali ohledně vztahu rozumu a víry vede ke skepticismu ve filosofii a fideismu v teologii, nicméně takzvaná teorie dvojí pravdy se ve spisech latinských averroistu nenachází. Klíčová slova: Tomáš Akvinský, Siger z Brabantu, Boethius z Dacie, Aristotelés, Averroes, Tadeáš z Parmy, biskup Tempier, latinský averroismus, věčnost světa, stvoření ex nihilo, nekonečno, jednota rozumu, monopsychismus, teorie dvojí pravdy.
Abstract v angličtině:
Heterodox master of liberal arts and theirs discussions with Thomas Aquinas Mgr. Miroslav Severa Summary: The proposed thesis deals with two important issues discussed by Tomas Aquinas in connection with the averroistic controversy that occurred in the second half of the thirteenth century in Paris. The topics are On the eternity of the world and On the unity of intellect. Its author defends the position that concerning the problem On the eternity of the Word is the solution proposed by Thomas Aquinas closer to the position of heterodox masters of liberal arts then to the attitude of some orthodox theologians. The heterodox teaching On the unity of intellect is by Thomas sufficiently disproven. The doctrine of Thomas Aquinas doesn’t need to always constitute an irreconcilable antithesis against the attitude of heterodox masters as it is described by some authors. The thesis also deals the two topics on the historical background of the condemnations issued by the Parisian bishop Stephan Tempier in the years 1270 and 1277. Although the heterodox masters of liberal arts are in their philosophizing strongly influenced by the Arab philosopher Averroes theirs position concerning the relationship between fides and ratio is different. Averroes says that when the conflict between reason and revelation occurs than revelation should retreat and one should look for allegorical interpretation of the Holy Scriptures. Heterodox masters of liberal arts on the opposite site hold the view that when this type of conflicts occurs then the revelation has superiority, because it reveals us truths that transcend the natural abilities of human reason. In the revelation a superior cognition is given to us and therefore the human intellect should obey the revelation. The author of the thesis defends the position, that the view on the relation of philosophy and theology accepted by heterodox masters of liberal arts leads to skepticism in philosophy and fideism in theology, but the so called double truth theory is not contained in the scriptures of the latin averroists. Key words: Thomas Aquinas, Siger of Brabant, Boethius of Dacia, Aristotle, Averroes, Tadeo of Parma, bishop Tempier, latin averroism, eternity of the world, creation ex nihilo, infinity, unity of intellect, monopsychism, double truth theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Severa 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Severa 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Severa 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miroslav Severa 296 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Stanislav Sousedík 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Heider, Ph.D. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.34 MB