velikost textu

Amharové v Etiopii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Amharové v Etiopii
Název v angličtině:
Amharas in Ethiopia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Martina Zárubová
Vedoucí:
PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jan Záhořík, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Id práce:
161621
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Amharové, amharština, amharizace, Etiopská ortodoxní církev, Etiopie
Klíčová slova v angličtině:
Amhara people, Amharic language, amharization, Ethiopian Orthodox Church, Ethiopia
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce představuje etiopské Amhary, kteří, ač netvoří ve státě většinu, měli a stále mají, na současnou etiopskou společnost zásadní vliv. Dříve tomu bylo díky privilegovanému postavení v rámci ortodoxní církve a později především díky ovládnutí vzdělávacího systému, kdy se stala amharština úředním jazykem celé Etiopie. Práce je založena na teoretickém studiu literatury a je členěna takovým způsobem, aby zahrnovala všechny podstatné etapy týkající se historie a života etiopských Amharů. V rigorózní práci předkládám stručný přehled historie, včetně legendy o původu šalomounské dynastie, ke které se Amharové dodnes hlásí. Protože podstatnou roli v etiopské společnosti hraje též příslušnost většiny Amharů k Etiopské ortodoxní církvi, zabývám se její historií i hierarchií. Rovněž seznamuji s náboženskými rituály, svátky a oslavami. V jednotlivých částech práce sleduji historické kořeny amharštiny a její příbuznost k určité jazykové skupině. Role amharštiny je rozebrána i ve spojení s tzv. amharizací - etiopskou modernizací. Dále nabízím historický pohled na jazykovou situaci v Etiopii v obecné rovině a ve stručnosti popisuji i ostatní etiopské jazyky, včetně jejich klasifikace. V dalších kapitolách práce se věnuji amharským náboženským rituálům a zvykům i specificky amharské poetické tradici nazvané „vosk a zlato“.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is devoted to the Ethiopian Amharas, who had and still have big impact on the present Ethiopian society in spite of not being majority in the state. Before it was thanks to the privileged position within the Orthodox Church and later, thanks to taking control of the educational system, when Amharic became the official language of whole Ethiopia. The work is based on theoretical study of literature and is structured in such a way as to include all the important phases of the hist ory and life of Ethiopian Amhara. In this thesis I give a brief overview of the history, including the legend of the origin of the Solomonic dynasty, to which Amharas still avow. In the view of the fact that significant role in the Ethiopian society plays also the affiliation of most of the Amharas with the Ethiopian Orthodox Church I am pursuing its history and hierarchy. I also appraise religious rituals, feasts and celebrations. In individual parts of the thesis I follow up the historical roots of Amhari c and its relevance to a particular language group. Role of Amharic is analysed also with respect to the so-called amharization process - Ethiopian modernization. I also put up a historical view of the language situation in Ethiopia in general and briefly describe other Ethiopian languages, including their classification. In subsequent chapters of the thesis I allude to Amharic religious rituals and customs and unique Amharic poetic tradition called "wax and gold."
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Zárubová 3.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Zárubová 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Zárubová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Zárubová 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jan Záhořík, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek konzultanta PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 643 kB