velikost textu

Odpovědnost za škody působené zvěří

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škody působené zvěří
Název v angličtině:
Liability for damages caused by wild animals
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Hubert Maxa
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
161606
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost za škodu; subjektivní odpovědnost; objektivní odpovědnost; zvíře; zvěř; myslivost; právo myslivosti;
Klíčová slova v angličtině:
damage liability; subjective liability; objective liability; animal; game; game management; hunting rights
Abstrakt:
Anotace (česky) Odpovědnost za škody působené zvěří Odpovědnost za škodu představuje v rámci občanského práva hmotného stěžejní a velmi komplexní problematiku, jejíž některé aspekty nebyly dosud náležitě probádány. Občanskoprávní odpovědnost nabývá různých podob a projevuje se v nepřeberné škále společenských vztahů, což se doktrína snaží reflektovat její systematizací a členěním do různých kategorií. Značně specifickou kapitolou je v tomto ohledu odpovědnost za škodu, kterou svým chováním zapříčiní zvíře jako zvláštní entita. Škodlivé působení zvířete lze považovat za zvláštní předně z toho důvodu, že škodlivým činitelem je živý tvor, jehož chování vždy nese větší či menší míru nepředvídatelnosti. Soukromoprávní úprava přitom s odpovědností za škodlivé chování zvířete od 1.1.2014 explicitně kalkuluje a legitimně předpokládá, že odpovědným subjektem by měl v takovém případě být vlastník daného zvířete, potažmo jeho faktický detentor. Koncepce uvedené odpovědnosti pak stojí na tom, že ten, kdo určité zvíře vlastní či jej drží, si je vědom s tím souvisejících rizik a koná tak, aby zvíře škodu nezpůsobilo. Jestliže se tedy úprava v občanském zákoníku účinná od 1.1.2014 vypořádává s odpovědností za škodu způsobenou zvířetem, které někomu vlastnicky přináleží, a dohání tak deficit právní úpravy předchozí, pak za dosti problematickou a nedostatečně upravenou možno považovat odpovědnost za škodu, kterou působí zvěř, tedy speciální subkategorie v rámci množiny zvířat, vyznačující se tím, že až do okamžiku, než se jí zmocní k tomu oprávněný subjekt, nikomu nenáleží. Neexistence vlastnického práva k volně se pohybující zvěři na straně jedné a svébytný charakter myslivosti a jejího výkonu na straně druhé nutně činí z odpovědnosti za škody zvěří složité téma, které kontinuálně vyvolává stále nové otázky a plodí konflikty mezi zainteresovanými subjekty. Zákonodárci se přitom doposud nepodařilo reglementovat tento pozoruhodný druh odpovědnosti způsobem, který by odpovídal současným reáliím českého prostředí a byl zároveň vyvážený.
Abstract v angličtině:
Annotation Liability for damage caused by game The damage liability poses the key and complex issues of civil substantive law with some aspects not yet properly investigated. The civil liability may have various forms and it demonstrates in a whole range of social relationships, which the doctrine tries to reflect by its systematisation and categorisation. In this respect, for damage caused by animals as special entity presents a specific case liability. Damage caused by game can be considered as special case mainly as the harmful agent is a living organism, of which the behaviour cannot be predicted to a certain extent. Since 1 January 2014, however, the civil-law regulations take the liability for damage caused by animals explicitly into account and assume that the persons responsible should be the owner of the respective animal or the actual holder. The concept of the liability is based on the owner or holder being aware or related risks and hence acting in a way preventing the animal to cause damage. While the Civil Code effective from 1 January 2014 regulates the liability for damage caused by animals that is owned by somebody and hence compensates the deficit of previous regulations, the liability for damage caused by game is very problematic and not regulated sufficiently; damage cause by game poses a special subset of animals that is characterised by not belonging to anybody unless seized legally by the authorised entity. The absence of proprietary rights to wildlife as well as the distinctive character of game management make the liability for damage caused by game an extremely difficult topic that raises continuously new questions and conflicts between the stakeholders. However, lawmakers have not succeeded in regulating this special type of liability in a way that would correspond to the specifics of the Czech environment and that would be balanced in parallel.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hubert Maxa 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hubert Maxa 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hubert Maxa 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB