velikost textu

Активные процессы в фонетике современного русского языка

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Активные процессы в фонетике современного русского языка
Název v češtině:
Aktivní procesy ve fonetice současného ruského jazyka
Název v angličtině:
Active processes in the phonetics of modern Russian language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adelya Zaripova
Vedoucí:
Mgr. Jakub Konečný
Oponent:
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Id práce:
161597
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
ortoepie, norma, výslovnost, aktivní procesy, řeč
Klíčová slova v angličtině:
orthoepy, norm, pronunciation, active processes, speech
Abstrakt:
TÉMA: Aktivní procesy ve fonetice současného ruského jazyka ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá problematikou aktivních procesů v oblasti fonetiky současného ruského jazyka. Teoretická část je věnována otázkám normy a úzu, ortoepii a problematice jazykových změn ve společnosti. V této části jsou také představeny nejvýraznější aktivní procesy, které ve zvukové stránce současného ruského jazyka probíhaly a probíhají v posledních několika desetiletích. V praktické části jsou zpracovány výsledky analýzy autentického jazykového materiálu (televizní a rozhlasové pořady). Při analýze bude sledována frekvence a vzájemný vztah jevů normativních a aktivních. Na základě stanovených kritérií bude provedeno zhodnocení míry rozšíření aktivního procesu v řeči mluvčích a budou naznačeny možné tendence dalšího vývoje. KLÍČOVÁ SLOVA: ortoepie, norma, výslovnost, aktivní procesy, řeč
Abstract v angličtině:
TITLE: Active processes in the phonetics of modern Russian language ABSTRACT: The bachelor’s thesis deals with the issue of active processes in the field of contemporary Russian language phonetics. The theoretical part is devoted to the issues of norm and usage, orthoepy and the issue of language changes in society. This section also introduces the most prominent active processes which occurred and are occurring in the sound of contemporary Russian language in the past few decades. The practical part presents the results of the analysis of authentic language material (television and radio programs). When analyzing the frequency and interrelationship of normative and active phenomena will be observed. On the basis of established criteria the degree of penetration in the active process in speech will be evaluated and possible tendencies of further development will be outlined. KEYWORDS: orthoepy, norm, pronunciation, active processes, speech
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adelya Zaripova 565 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adelya Zaripova 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adelya Zaripova 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Konečný 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 156 kB