velikost textu

Evropská občanská iniciativa v kontextu snižování demokratického deficitu EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská občanská iniciativa v kontextu snižování demokratického deficitu EU
Název v angličtině:
European citizens´ initiative in the context of reducing democratic deficit in EU
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Florián Doležal
Vedoucí:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
161584
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evropská občanská iniciativa - demokratický deficit - Evropská unie
Klíčová slova v angličtině:
European Citizens´Initiative - Democratic Deficit - European Union
Abstrakt:
ABSTRAKT EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA V KONTEXTU SNIŽOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO DEFICITU EU Tato diplomová práce se zabývá zejména zkoumáním evropské občanské iniciativy (EOI), jejího fungování a demokratického přínosu pro demokracii v EU. EOI je prvním nástrojem nadnárodní participativní demokracie na světě. Umožňuje občanům EU přímo vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv. Pro lepší posouzení demo- kratického přínosu EOI práce nejprve analyzuje stav demokracie v EU, přičemž potvrzuje existenci demokratického deficitu EU. Následně se zabývá jeho historií a příčinami. Na základě získaných informací o demokracii v EU a jejím vývoji přistupuje práce k právnímu rozboru nařízení č. 211/2011 o občanské iniciativě s přihlédnutím k historii jeho vzniku. Zjišťuje přitom potenciální demokratický přínos EOI pro demokracii v EU. Jde konkrétně o zaktivizování občanské společnosti probuzením politické diskuse na unijní úrovni a přiblížení EU občanům jejich větším zapojením do rozhodování. Rozbor nařízení ale odhalil i určité potenciální překážky, které mohou naplnění demokratického přínosu komplikovat. Například obecně nastavené podmínky registrace, velké množství variant vzoru prohlášení o podpoře, nezávazný charakter úspěšných iniciativ. Následně práce přistupuje k analýze fungování inisitutu EOI v praxi. Předmětem analýzy jsou především vyjádření unijních orgánů, odborné studie i vyjádření samotných organizátorů iniciativ. Na jejich základě je identifikováno několik zásadních problémů, které jsou s používáním současné právní úpravy EOI spojeny. Jde zaprvé o obtížnou organizaci iniciativ, kdy si organizátoři stěžují například na tvrdě nastavené podmínky jejich odpovědnosti, nejasné podmínky registrace iniciativ, finanční náročnost i na množství osobních údajů, které jsou vyžadovány pro podporu iniciativ. Zadruhé pak jde o doposud malý legislativní dopad úspěšných iniciativ. Z analýzy fungování institutu EOI také vyplývá jeho dosavadní demokratický přínos. Práce konstatuje, že zatím je pouze minimální. Institutu EOI se za skoro 7 let jeho použitelnosti nepodařilo ve větší míře aktivizovat občanskou společnost, ani výrazněji zapojit občany EU do rozhodování. Diplomová práce se také okrajově věnuje právnímu rozboru návrhu revize nařízení č. 211/2011 o občanské iniciativě. Dochází přitom k závěru, že návrh může vyřešit problémy týkající se náročnosti organizování iniciativ, ale nemá potenciál výrazně zlepšit stávající malý legislativní dopad iniciativ. Práce pak rozebírá i varianty, které by k tomuto zlepšení vést mohly.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE IN THE CONTEXT OF REDUCING DEMOCRATIC DEFICIT IN EU This thesis primarily involves a study of the European Citizens’ Initiative (ECI), its functioning and contribution to democracy in the EU. The ECI is the first tool to facilitate transnational participatory democracy in the world. It allows EU citizens to invite the European Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties. For a better understanding of the democratic contribution of the ECI, the work first analyses the state of democracy in the EU, confirming the existence of a democratic deficit in the EU. It subsequently addresses its history and causes. Based on information obtained concerning democracy in the EU and its development, the work then proceeds to undertake a legal analysis of Regulation No. 211/2011 on the citizens’ initiative, taking into account the history of its origins. It identifies the potential democratic contribution of the ECI for democracy in the EU. This specifically entails the activation of civil society by awakening political debate at Union level and bringing the EU closer to its citizens by involving them more closely in decision-making. However, the analysis of the Regulation has also revealed potential obstacles, which might complicate the delivery of democratic benefits. For example, the generality of the registration conditions, the wide range of examples of statements of support and the non-binding nature of successful initiatives. The work then proceeds to analyse the operation of the ECI in practice. The subject-matter used by the analysis primarily consists of statements by EU institutions, expert studies and statements by the organisers of initiatives themselves. Based on these inputs, a number of fundamental problems have been identified, which are associated with the application of the current ECI legislation. Firstly, there are difficulties in organising initiatives, with the organisers complaining, for example, about the strict liability requirements, the lack of clarity in the registration of initiatives, the financial costs and the amount of personal data required for initiatives to obtain support. Secondly, there has as yet been very little legislative impact from successful initiatives. The analysis of the operation of the ECI also reveals its democratic benefits to date. The work concludes that these have been minimal so far. Over the almost 7 years of its existence, the ECI has failed to activate civil society to any great extent, nor has it involved EU citizens more closely in the decision-making process. The thesis also touches on the legal analysis of the amendment to Regulation No. 211/2011 on the citizens’ initiative. It concludes that, while the amendment may resolve problems concerning the difficulties in organising initiatives, it does not have the potential to significantly improve the current low legislative impact of these initiatives. The work then also breaks down options which might result in this type of improvement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Florián Doležal 980 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Florián Doležal 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Florián Doležal 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 152 kB