velikost textu

Žaloba na určení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žaloba na určení
Název v angličtině:
Declaratory action
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Kubričanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
161567
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žaloba, určení, civilní řízení
Klíčová slova v angličtině:
action, declaration, civil process
Abstrakt:
Žaloba na určení Abstrakt Žalobou na určení se lze domáhat vydání autoritativního výroku soudu, že určitý právní poměr či právo zde je nebo není, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem. Práce se po úvodu o žalobě obecně, žalobních náležitostech a účincích podání žaloby zabývá komplexně určovací žalobou – od stručného exkursu do jejího historického vývoje, přes její zákonnou úpravu a judikaturu soudů vyšší instance, která ji dále rozvíjí, včetně pojednání o zvláštních určovacích žalobách, které jsou výslovně upraveny v zákonech jinak hmotněprávní povahy. Za pomoci v praxi nejčastějších určovacích žalob je poukázáno na problematické aspekty, které se v souvislosti s jejich podáním mohou objevit, a je nastíněno, jak by určovací žaloba měla být konstruována. V závěru je připojeno srovnání s právní úpravou určovací žaloby na Slovensku a ve Velké Británii.
Abstract v angličtině:
Declaratory action Abstract Declaratory action is an instrument which enables to claim authoritative judicial statement that certain legal relation or right exists or not exists if the plaintiff has urgent legal interest on such declaration. After introduction of an action in general, formal requirements of an action and effects of taking an action the thesis deals with declaratory action complexly – from brief excursion to its historical development through its legal regulation and judgments of the courts of higher instance that evolve the legal regulation furthermore including treatise on special declaratory actions explicitly specified in statutes which have otherwise substantive character. Through the practically most frequent declaratory actions it is pointed out to problematic aspects which can appear in connection with taking these actions and it is outlined how to compose the declaratory action. In conclusion there is attached the comparison of legal regulation of the declaratory action in the Slovak Republic and in the United Kingdom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Kubričanová 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Kubričanová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Kubričanová 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB