text size

Důvod přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 odst. 2 zákoníku práce

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Důvod přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 odst. 2 zákoníku práce
Titile (in english):
Section 338 par. 2 of the Labour Code as the reason of transference of rights and duties arising from labour relations
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Kateřina Jirkovská
Opponents:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Thesis Id:
161566
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
26/10/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů; převod činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převod úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli; hospodářská jednotka zachovávající si svoji identitu
Keywords:
transference of rights and duties arising from labour relations; transfer of an employer´s activity or its part, or transfer of an employer´s tasks, or some of them, to another employer; economic entity which retains its identity
Abstract (in czech):
Abstrakt Důvod přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 odst. 2 zákoníku práce Tato rigorózní práce zpracovává problematiku zákonného přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, k němuž dochází z důvodu převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli. První kapitoly jsou tematicky věnované otázkám spojeným se samotným přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, z nichž lze za stěžejní označit identifikaci přecházejících zaměstnanců a identifikaci přecházejících práv a povinností včetně možnosti jejich změn. Dále je pojednáno o problematice rovného zacházení, možnosti skončení pracovního poměru a o informační a projednací povinnosti. Po analýze problematických okruhů spojených s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů se tato práce zaměřuje na otázku výkladu „převodu“dle § 338 odst. 2 zákoníku práce, s nímž je zákonný přechod práv a povinností spojen. Ačkoliv se jedná o otázku zcela zásadní, český právní řád na ni zatím jednoznačnou odpověď nedává, když umožňuje dva různé výklady, a to výklad „převodu“ jako převodu hospodářské jednotky zachovávající si svoji identitu vycházející z práva Evropské unie, a vedle toho výklad extenzivnější vycházející z doslovného znění § 338 odst. 2 zákoníku práce.
Abstract:
Abstract Section 338 par. 2 of the Labour Code as the reason of transference of rights and duties arising from labour relations This Thesis deals with the issue of legal transference of rights and duties arising from labour relations, which occurs due to the transfer of an employer´s business activity or its part, or of an employer´s tasks, or some of them, to another employer. The first chapters are devoted to the issues related to the moment of transfer of rights and duties arising from labour relations. Among these issues, identification of employees affected by the transfer and identification of transferred rights and duties including the possibility of their change may be regarded as the most important. The issues of equal treatment, possibility of termination of employment and obligation to inform and to consult are also discussed. After analyzing problematic areas associated with the transfer of rights and duties arising from labour relations, the Thesis focuses on the question of the interpretation of a "transfer" under Section 338 par. 2 of the Labour Code, with which the legal transfer of rights and duties is associated. Although the proper interpretation of a "transfer" is essential, the Czech legislation has not yet given definite answer on this question. Under the Czech legislation the "transfer" may be interpreted according to the European Union law as a transfer of an economic entity which retains its identity, or extensively according to the wording of Section 338 par. 2 of the Labour Code.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Kateřina Jirkovská 940 kB
Download Abstract in czech JUDr. Kateřina Jirkovská 74 kB
Download Abstract in english JUDr. Kateřina Jirkovská 36 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 537 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 464 kB
Download Defence's report 137 kB