velikost textu

Důvod přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 odst. 2 zákoníku práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvod přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 odst. 2 zákoníku práce
Název v angličtině:
Section 338 par. 2 of the Labour Code as the reason of transference of rights and duties arising from labour relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Jirkovská
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
161566
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů; převod činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převod úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli; hospodářská jednotka zachovávající si svoji identitu
Klíčová slova v angličtině:
transference of rights and duties arising from labour relations; transfer of an employer´s activity or its part, or transfer of an employer´s tasks, or some of them, to another employer; economic entity which retains its identity
Abstrakt:
Abstrakt Důvod přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 odst. 2 zákoníku práce Tato rigorózní práce zpracovává problematiku zákonného přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, k němuž dochází z důvodu převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli. První kapitoly jsou tematicky věnované otázkám spojeným se samotným přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, z nichž lze za stěžejní označit identifikaci přecházejících zaměstnanců a identifikaci přecházejících práv a povinností včetně možnosti jejich změn. Dále je pojednáno o problematice rovného zacházení, možnosti skončení pracovního poměru a o informační a projednací povinnosti. Po analýze problematických okruhů spojených s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů se tato práce zaměřuje na otázku výkladu „převodu“dle § 338 odst. 2 zákoníku práce, s nímž je zákonný přechod práv a povinností spojen. Ačkoliv se jedná o otázku zcela zásadní, český právní řád na ni zatím jednoznačnou odpověď nedává, když umožňuje dva různé výklady, a to výklad „převodu“ jako převodu hospodářské jednotky zachovávající si svoji identitu vycházející z práva Evropské unie, a vedle toho výklad extenzivnější vycházející z doslovného znění § 338 odst. 2 zákoníku práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Section 338 par. 2 of the Labour Code as the reason of transference of rights and duties arising from labour relations This Thesis deals with the issue of legal transference of rights and duties arising from labour relations, which occurs due to the transfer of an employer´s business activity or its part, or of an employer´s tasks, or some of them, to another employer. The first chapters are devoted to the issues related to the moment of transfer of rights and duties arising from labour relations. Among these issues, identification of employees affected by the transfer and identification of transferred rights and duties including the possibility of their change may be regarded as the most important. The issues of equal treatment, possibility of termination of employment and obligation to inform and to consult are also discussed. After analyzing problematic areas associated with the transfer of rights and duties arising from labour relations, the Thesis focuses on the question of the interpretation of a "transfer" under Section 338 par. 2 of the Labour Code, with which the legal transfer of rights and duties is associated. Although the proper interpretation of a "transfer" is essential, the Czech legislation has not yet given definite answer on this question. Under the Czech legislation the "transfer" may be interpreted according to the European Union law as a transfer of an economic entity which retains its identity, or extensively according to the wording of Section 338 par. 2 of the Labour Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Jirkovská 940 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Jirkovská 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Jirkovská 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 537 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 464 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB