velikost textu

Selhání subjektů finančního trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Selhání subjektů finančního trhu
Název v angličtině:
Lapse of financial market participants
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Lukáš Zrůst
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
Id práce:
161513
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční trh, finanční systém, subjekty finančního trhu, selhání subjektů finančního trhu, likvidace, insolvence.
Klíčová slova v angličtině:
Financial market, financial system, financial market participants, financial market failure, liquidation, insolvency.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce bylo komplexně analyzovat selhání subjektů finančního trhu, a to s akcentem na bankovní instituce, komparaci s evropskou právní úpravou, ale především též s akcentem na řešení finanční krize bankovního systému a způsoby jeho řešení se zachováním činnosti, nebo ukončení činnosti, následnou likvidaci a případnou insolvenci bankovních subjektů. V závěru práce se autor věnuje i praktickým aspektům vybraných bank. Z uvedeného hlediska jsou pro tuto práci v úvodu klíčové tři dílčí pojmy, které si zaslouží krátké vysvětlení, neboť celou prací prostupují, a postupně tak odkrývají jednak základní otázky předmětné problematiky, ale též jejich hypotézy vytyčující další směr výzkumu a zároveň nabízejí i určité legislativní návody stran věcného řešení dané problematiky. Prvním pojmem je „východisko“. V této práci je totiž podrobně zachycen výzkum sloužící k nalezení odpovědi na otázku, jaká jsou základní východiska subjektů finančního trhu, jakož bankovních ústavů, ale především pak jejich selhání. Hypotézou je v tomto kontextu evoluční vývoj dotčených oblastí, především finančního práva v širším slova smyslu a míra jeho vlivu na současnou právní úpravu subjektů finančního trhu a řešení jejich selhání. Druhým pojmem, který pak prací prostupuje, je pojem „evoluce“, který slouží k tomu, aby bylo možné pozorovat, zda koncepce řešení krize finančních subjektů v kontextu historických aspektů prochází evolucí, či spíše dochází k její stagnaci. Zde je pak hypotézou především současná právní úprava řešení krize finančních subjektů. Třetím pojmem práce je pak pojem „komparace“. Výslovná formulace tohoto pojmu se v dalším textu objevuje zejména z toho důvodu, že je autor této práce přesvědčen, že se jedná o velmi důležitý zdroj pro tvorbu nového právního předpisu. Tento zdroj má však své meze spočívající zejména v celkovém kontextu komparované právní úpravy, a to jak historické, tak i zahraniční. Komparace musí navíc vždy vycházet z důkladné analýzy, která je v této práci provedena ve vztahu k evropské (unijní) právní úpravě tak, že jsou postupně odhaleny jednotlivé styčné body zkoumaných právních úprav, kriticky pojednáno o neodůvodněných odchylkách, ale je-li toho třeba, jsou zde též předloženy vlastní úvahy autora ohledně vhodnosti dané úpravy a náměty na případnou změnu. Hypotézou u tohoto pojmu pak je skutečnost, že evropské právní úpravy nabízejí možnou inspiraci k legislativní tvorbě, a to i v případě adaptace příslušných směrnic, který by měly být promítnuty do českého právního řádu. Oblast práva finančních institucí je velmi důležitou součástí právního řádu. Problematika, která se k této právní oblasti bezprostředně váže, byla pro autora této práce předmětem zkoumání již před zahájení svého doktorského studia se zaměřením na oblast finančního a insolvenčního práva, když mu v této době paralelně vzniklo oprávnění jak obecného, tak zvláštního insolvenčního správce. Postupem času a především pak díky jeho praktické činnosti likvidátora a insolvenčního správce finančních institucí se odhodlal zpracovat práci na téma selhání subjektů finančního trhu s akcentem na bankovní sektor. Klíčová slova Finanční trh, finanční systém, subjekty finančního trhu, selhání subjektů finančního trhu, likvidace, insolvence.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work was to analyze complexly the failure of financial market entities, with the accent of a banking institution, comparison with the European legal system, but also with the emphasis on solving the financial crisis of the banking system and its ways of resolving or maintaining the activity, possible insolvency of banking entities. At the end of the thesis, the author also deals with practical aspects of selected banks. From the above point of view, three sub-concepts are key to this work, which deserve a brief explanation as they permeate the work and gradually reveal the basic issues of the subject matter, but also their hypotheses outlining the next direction of research, and at the same time offers some legislative guidance material solution of the given issue. The first term is the "starting point". In this work, there is a detailed survey of research to find answers to the question as to what are the basic points of the financial market entities as well as banking institutions, but above all their failure. The hypothesis in this context is the evolutionary development of the areas concerned, in particular financial law in a broad sense, and the extent of its impact on the current legal regulation of financial market participants and the resolution of their failures. The second term, which then permeates, is the notion of "evolution", which serves to make it possible to see whether the concept of crisis management of financial subjects in the context of historical aspects is evolving or rather stagnating. Here is the hypothesis especially the current legal regulation of the crisis management of financial subjects. The third notion of work is the notion of "comparison". The express wording of this term appears in the following text mainly because the author of this work is convinced that it is a very important resource for the creation of a new legal regulation. However, this resource has its limits, consisting mainly in the overall context of the comparative legal regulation, both historical and foreign. In addition, the comparison must always be based on a thorough analysis carried out in this work in relation to European (European) legislation, by gradually revealing the different points of reference of the legislation under review, critically dealt with unjustified deviations, but if necessary, there are also presented the author's own considerations as to the suitability of the adaptation and the suggestions for a possible change. The hypothesis of this concept is the fact that European legislation offers a possible inspiration for legislative creation, possibly even in case of adaptation of the relevant directives, which should be reflected in the Czech legal order. The area of the law of financial institutions is a very important part of the legal order. Issues that are directly related to this legal area have been the subject of an investigation before the author of his PhD study, focusing on financial and insolvency law, when both general and special insolvency trustees have been created in parallel. Over time and above all due to its practical activities of the liquidator and the insolvency administrator of financial institutions, he decided to work on the failure of financial market participants and the accent on the banking sector. Key words Financial market, financial system, financial market participants, financial market failure, liquidation, insolvency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Zrůst 2.73 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Lukáš Zrůst 946 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Zrůst 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Zrůst 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB