velikost textu

Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu
Název v angličtině:
Objective arbitrability as the limit of a transnational legal order
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Vítek
Školitel:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponenti:
Prof. JUDr. Alexander Bělohlávek
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
161511
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Arbitrabilita, Nové Lex Mercatoria, Právní pluralismus, Rozhodčí řízení, Transnárodní právo, Uznání a výkon
Klíčová slova v angličtině:
Arbitrability, New Lex Mercatoria, Legal Pluralism, Arbitration Transnational Law, Recognition and Enforcement
Abstrakt:
Abstrakt práce Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu Tato disertační práce se v obecné rovině zabývá otázkou interakce mezi transnárodním a národním právem v oblasti mezinárodního obchodu. V rovině konkrétní se pokouší o aplikaci institutu objektivní arbitrability jako limitu právního řádu, který je tvořen zejména soukromě utvářenými normami, které lze zahrnout pod pojem lex mercatoria („nové lex mercatoria“). Důvodem pro tuto zvolenou metodologii je snaha vytyčit co nejobjektivnější kritérium pro vymezení rozsahu aplikace soukromě vytvářených norem. Navzdory širšímu uznání fenoménu NLM mezi členy akademické obce, a dokonce mezi rozhodci, strany mezinárodních obchodních smluv si nemohou být jisty, zda a do jaké míry volba NLM představuje limitaci pro jejich smluvní vztah, zejména v kontextu uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Poznatky této disertace vyplývají zejména z analýzy transnárodních právních norem, rozhodnutí státních i rozhodčích soudů a relevantních zdrojů právní vědy. Důležitý je zejména popis samotného konceptu lex mercatoria jako takového a popis kategorie veřejného pořádku (jak ve státním, tak mezinárodním a evropském významu), který představuje konečný limit aplikace soukromě tvořených norem. Výsledkem této práce je poznatek, že NLM nemůže být aplikováno zcela nezávisle na podmínkách státního práva, které se užijí v místě potenciálního výkonu nálezu, a proto je nutné respektovat základní podmínky arbitrability podle státního práva. Přesto že pojem NLM je způsobilý si obhájit svou existenci, m.j. také s odkazem na teze právního pluralismu, pohled praktický je poněkud odlišný a nemůže se spoléhat pouze na teoretické zdůvodnění tohoto fenoménu. JUDr. Michal Vítek
Abstract v angličtině:
ENGLISH ABSTRACT Objective arbitrability as a limit of the transnational legal order In general, the disertation deals with a topic of interaction between the transnational and national law in the area of international trade. Specifically, it attempts to use the concept of objective arbitrability as a limit of the privately-created system of law referred to as lex mercatoria (alternatively „new lex mercatoria“). The reason for the chosen methodology is to come up with the most objective criterion to demark the scope of the application of privately created norms. Despite the wide recognition of the NLM fenomenon among the scholars and even arbitrators, the parties of international trade contracts can not be certain whether (and to what extent) the choice of NLM will be limitating, especially in the face of later recognition and enforcement of their arbital awards. The findings of this dissertation flows from the analysis of transnational norms, decisions of both state courts and arbitration tribunals and the relevant sources of law-theory. Especially important is the description of the concept of lex mercatoria as such and the description of order public, both in national and international/european meaning as it represents the final limit of application of privately-created norms. The conclusion of the dissertation is that the NLM can not be applied entirely independently from the conditions of the state law applicable in the place of possible enforcement, and thus it has to respect the basic conditions of objective arbitrability according to state law. Although the concept of NLM is able to survive on its own with reference to the idea of legal pluralism, the point of view of practical application is another matter and thus it can not rely solely on theoretical argumentation. JUDr. Michal Vítek
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Vítek 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Vítek 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Vítek 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Alexander Bělohlávek 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB