velikost textu

Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva
Název v angličtině:
Current Issues in International Insolvency Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Plachá, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Prof. JUDr. Alexander Bělohlávek
Id práce:
161476
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní insolvenční právo, insolvenční řízení s mezinárodním prvkem, přeshraniční úpadkové řízení, určení mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva, COMI, uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení, Brexit
Klíčová slova v angličtině:
international insolvency law, insolvency proceedings with a cross-border element, cross border insolvency proceedings, determination of international jurisdiction and applicable law, COMI, recognition of the effect of foreign insolvency proceedings, Brexit
Abstrakt:
Anotace Disertační práce s názvem „Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva“ se zaměřuje na zachycení a zdůraznění momentů, které tuto právní oblast do dnešního dne podle názoru její autorky nejvíce formovaly, tzn. že obsahuje zejména rozbor dosavadní regulace oblasti evropského insolvenčního práva, jehož stěžejní část je založena na Nařízení o úpadkovém řízení a na nařízení o insolvenčním řízení, závěrem doplněný o výběr relevantní judikatury, díky níž se pohled na některé otázky a instrumenty s touto právní oblastí bezprostředně související v průběhu času proměnil. Pro komplexní zachycení problematiky však tato práce reaguje též na určování mezinárodní příslušnosti v přeshraničním úpadkovém řízení a uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení ve vztahu mezi členskými státy EU a třetími státy, tj. státy mimo Evropskou unii. Hlavním cílem této práce je proto hledání odpovědi na otázku, které právní dokumenty současnou podobu mezinárodního insolvenčního práva nejvíce ovlivnily, zda a jak se v průběhu času změnilo chápání COMI, jaké změny lze očekávat v oblasti přeshraničního úpadkového řízení v důsledku přijetí nařízení o insolvenčním řízení a na závěr, zda je chápání COMI v režimu evropské úpravy přeshraničního úpadkového řízení formou nařízení shodné s jeho chápáním v režimu Vzorového zákona.
Abstract v angličtině:
Abstract The PhD thesis “Current Issues in International Insolvency Law“ aims to describe and draw attention to the moments that, in the opinion of its author, have had the strongest impact on international insolvency law so far. As such it is chiefly devoted to the analysis of existing regulation in the area of European insolvency law (which is principally based on Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings – the “Old Insolvency Regulation” – and Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings – the “New Insolvency Regulation”), and also provides a selection of the relevant case law which has over time significantly changed the way in which specific issues and instruments related to this area are viewed. To do justice to the complexity of the subject matter, the thesis also discusses the determination of jurisdiction in cross-border insolvency proceedings and recognition of the effects of foreign insolvency proceedings in relations between EU and non-EU countries. The main aim of the thesis is to answer the following questions: which legal documents have had the strongest impact on the current form of international insolvency law; whether and how the interpretation of the concept of centre of a debtor's main interests (“COMI”) has changed over time; what changes may be expected to occur in the area of cross-border insolvency proceedings as a consequence of the adoption of the New Insolvency Regulation; and, last but not least, whether the meaning of COMI, as provided for in European legislation governing cross-border insolvency proceedings through a regulation, is identical to its meaning under the 1997 UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Alexander Bělohlávek 10.31 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB