velikost textu

Nemajetková újma v právní regulaci mezinárodní přepravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nemajetková újma v právní regulaci mezinárodní přepravy
Název v angličtině:
Non-material damage in the regulation of international transport
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Pichlerová
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
161474
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nemajetková újma, odpovědnost leteckého dopravce, újma na zdraví
Klíčová slova v angličtině:
non-material damage, air carrier liability, personal injury
Abstrakt:
Nemajetková újma v právní regulaci mezinárodní přepravy Abstrakt Práce se zabývá otázkami spojenými s právní úpravou nemajetkové újmy vznikající v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou. Ta se v posledních deseti letech dostává do popředí zájmu, zejména evropských institucí. První část práce je věnována obecnému teoretickému vymezení nemajetkové újmy jako takové a jednotlivým druhům nemajetkové újmy, které mohou při letecké přepravě vznikat. Těmi jsou újma na zdraví, emocionální újma způsobená prožitým stresem nebo jinak nekomfortní situací, a nemajetková újma způsobená tím, že se cestující kvůli zpoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu nedostane včas na místo určení. Druhá část práce je věnována srovnání úpravě náhrady nemajetkové újmy v právní úpravě České republiky a Spojených států amerických, a to vývoji institutu nemajetkové újmy a náhrady této újmy. Pozornost je věnována zejména jednotlivým titulům, které jsou dle příslušné právní úpravy nahrazovány a porovnání výše náhrady nemajetkové újmy v rozhodování soudů obou zemí. Třetí část je věnována úpravě nemajetkové újmy a její náhradě, vznikající v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou. Ta je v současnosti na mezinárodní úrovni upravena ve Varšavské úmluvě, resp. Varšavském systému a v Montrealské úmluvě, na úrovni evropské pak v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké přepravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a v nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod. Zvláštní pozornost je věnována aplikovatelnosti těchto pramenů práva na jednotlivé typy nemajetkové újmy - fyzickou újmu na zdraví, psychickou újmu na zdraví, emocionální újmu a diskomfort způsobený nepohodlím případně zpožděním cestujících. 196 Klíčová slova: - nemajetková újma - odpovědnost leteckého dopravce - újma na zdraví 192
Abstract v angličtině:
Non-material damage in the regulation of international transport Abstract The dissertation deals with issues related to the legal regulation of non-material damage arising in connection with international air transport. It has been at the forefront of interest espceially of the European institutions over the last ten years. The first part of the dissertation is devoted to the general theoretical definition of non- material damage as such and to individual types of non- material damage that may arise during air transport. These are bodily harm, emotional harm caused by stress experienced or otherwise uncomfortable, and non-material harm caused by the fact that the passenger does not get to his destination in time due to delays, flight cancellations or denied boarding. The second part is devoted to the comparison of compensation for non-material damage in the Czech Republic and the United States of America, namely the development of the non- pecuniary damage and compensation for this damage. Particular attention is paid to particular titles, which are, according to the relevant legal regulations, replaced and the comparison of the compensation of non-material damage in the decisions of the courts of both countries. The third part is devoted to the regulation of non-material damage and its compensation, arising in connection with international air transport. It is currently regulated at the international level in the Warsaw Convention, respectively The Warsaw System and the Montreal Convention. At European level it is regulated in Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding, cancellation or long delay of flights and Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents. Special attention is paid to the applicability of these sources of law to individual types of non-material damage - physical injury, mental injury, emotional harm and discomfort caused by inconvenience or delay of passengers. 198 Key words - non-material damage - air carrier liability - personal injury 199
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Pichlerová 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Pichlerová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Pichlerová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB