velikost textu

Ochrana investic v Evropské unii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana investic v Evropské unii
Název v angličtině:
Investment Protection in the European Union
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Miloš Olík, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
161470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie, Intra-EU BIT, Investiční arbitráž, Ochrana investic, Mezinárodní právo veřejné, Výkon rozhodčího nálezu, Vídeňská úmluva o smluvním právu, Energetická charta, Předběžná otázka, Řízení pro porušení práva EU, BIT, ISDS, SFEU, ICSID, UNCITRAL, SDEU, CETA, TTIP, Micula, Eureko/Achmea
Klíčová slova v angličtině:
European Union, Intra-EU BIT, Investment Arbitration, Investment Protection, Public International Law, Arbitral Award Enforcement, Vienna Convention on the Law of Treaties, Energy Charter Treaty, Preliminary Question, EU Law Infringement Proceedings, BIT, ISDS, TFEU, ICSID, UNCITRAL, CJEU, CETA, TTIP, Micula, Eureko/Achmea
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá ochranou investic v Evropské unii, a to z několika úhlů pohledu. První část práce pojednává o historii ochrany investic a jejích hlavních východiscích a základech pro současnou právní úpravu a pro návrhy budoucí úpravy, zejména v rámci EU. V dalších částech je pak podrobně analyzována současná právní úprava a nastavení ochrany investic v EU, přičemž je posouzena i otázka platnosti a aplikovatelnosti tzv. intra-EU BITs, tj. bilaterálních dohod uzavřených mezi dvěma členskými státy EU. Analýza je provedena jak prizmatem práva Evropské unie, tak z pohledu mezinárodního práva. Práce se dále věnuje jejich vzájemnému vztahu a demonstruje rozpory mezi nimi na dvou klíčových kauzách Eureko/Achmea a Micula. Dalšími tématy, jimiž se tato práce zabývá, jsou pravomoci Evropské unie na poli ochrany investic a sjednávání mezinárodních dohod, jako jsou například CETA nebo TTIP. Práce dále pojednává o statutu, pravomoci a fungování Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ICSID, na kterém ukazuje relativně bezproblémový a široce akceptovaný systém řešení investičních sporů. V návaznosti na to je analyzován plánovaný projekt investičního soudu Evropské unie, včetně jeho kritického zhodnocení a doporučení pro další směřování ochrany investic v EU a efektivního systému řešení sporů v EU. Cílem práce je zhodnotit současný stav ochrany investic v Evropské unii s důrazem na hlavní problematické aspekty, kterými je zejména vztah mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie, spolu s úvahou o několika řešeních k zajištění komplexní a efektivní ochrany investorů v Evropské unii. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation deals with investment protection in the European Union from several points of view. The first part deals with the history of investment protection and its main basis and grounds for current legislation and proposals for future regulation, particularly within the EU. In subsequent parts, current legislation and intra-European Union investment protection is analysed in detail, including the question of validity and applicability of Intra-EU BITs, i.e. bilateral treaties concluded between two EU Member States. The analysis is made from the perspective of EU law, as well as from the point of view of public international law. The dissertation further deals with their relationship and demonstrates contradictions between them in two crucial cases, Eureko/Achmea and Micula. Additional themes of this dissertation are the powers of the European Union regarding investment protection and the conclusion of international treaties such as CETA and TTIP. This dissertation further deals with the status, jurisdiction and functioning of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), demonstrating the relatively smooth and widely accepted investment dispute settlement mechanism. In this regard, the proposed EU Multilateral Investment Court project in analysed, including a critical evaluation and recommendation for the future direction of investment protection in the EU and an effective system of dispute settlement in the EU. The aim of this dissertation is to evaluate the current state of investment protection in the European Union with a focus on the main problem areas, especially the relationship between public international law and EU law, and the consideration of several proposals to guarantee complex and effective investor protection in the European Union. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Miloš Olík, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Miloš Olík, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Miloš Olík, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB