velikost textu

Protection of Investments in Gas Sector: The Perspectives of Legal Relations between the European Union and the Russian Federation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protection of Investments in Gas Sector: The Perspectives of Legal Relations between the European Union and the Russian Federation
Název v češtině:
Ochrana investic v plynárenském sektoru: Perspektivy právních vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací
Typ:
Disertační práce
Autor:
Elmira Lyapina, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
Id práce:
161456
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo (INTERNAT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ochrana investic, plynárenství, vztahy mezi EU a RF v oblasti zemního plynu, právní vztahy EU-RF, bilaterální investiční dohody, dohoda o partnerství a spolupráci, obchodní a investiční spolupráce Evropské unie a Ruské federace, mezinárodní investiční právo, ochrana investic v plynárenském sektoru, perspektivy vztahů mezi EU a Ruskem, energetické právo , Smlouva o energetické chartě, Yukos, případ Sedelmayer, právní úprava zahraničních investic v plynárenství, investiční vztahy mezi EU a RF
Klíčová slova v angličtině:
Protection of investment, gas sector, EU-RF gas relations, EU-RF legal relations, bilateral investment treaties, partnership and cooperation agreement, European Union and Russian Federation trade and investment cooperation, international investment law, protection of investment in gas sector, perspectives of the EU Russia relations, energy law, Energy Charter Treaty, Yukos case, Sedelmayer case, legal regulation of foreign investment in gas sector, EU RF investment relations
Abstrakt:
Anotace Absence relevantního právního základu mezi takovými velkými obchodními partnery jako Evropská Unie (jako celek) a Ruská federace, vedla ke vzniku právního vakua. Dlouhodobá spolupráce mezi Ruskem a EU má jen jednu dvoustrannou dohodu – Dohodu o Partnerství a Spolupráci podepsanou v r. 1994, která nicméně je zastaralá, a neodpovídá současným potřebám. Adekvátní právní základ pro spolupráci mezi Ruskem a EU v plynovém sektoru stále chybí. Ochrana investic v plynovém sektoru je realizována prostřednictvím dvoustranných dohod mezi Ruskem a každým členským státem EU, soft law a obecnými mezinárodními dohodami bez jakýchkoliv specifikací pro tyto partnery. Jediným mezinárodním nástrojem pokrývající energetické vztahy těchto dvou partnerů - je Smlouva o Energetické Chartě, kterou však nelze považovat za spolehlivý mechanismus, navíc Rusko od ní odstoupilo před 8 lety; důvody zmíněného a ilustrační případ Yukosu jsou diskutovány v této dizertaci. Za účelem předejíti nejistotě v takové strategické oblasti - jako plynové investiční vztahy, a také nepředvídatelným rozhodnutím mezi státy zastoupenými komerčními subjekty, je nutné zkoncipovat podstatný právní základ, a také je nutné uvažovat o adekvátní orgán řešení sporů. V této dizertaci jsou identifikovány klíčové požadavky pro odpovídající právní rámec a orgán řešení sporů.
Abstract v angličtině:
Abstract The absence of a relevant legal basis between huge commercial partners such as the EU as a single entity and the Russian Federation promoted the emergence of a legal vacuum. The long term cooperation between Russia and the EU has only one bilateral agreement – the Agreement on Partnership and Cooperation signed in 1994, which is however obsolete, and does not meet the contemporary needs. The adequate legal basis for Russia–EU cooperation in the gas sector is still missing. The protection of investments in the gas sector is being realized by bilateral agreements between Russia and EU member states, soft law and general international agreements, without any specifications for those two partners. The only international instrument covering the energy relations of these two partners – Energy Charter Treaty cannot be considered as a reliable mechanism, as Russia withdrew from it more than 8 years ago. The reasons of the withdrawal and the Yukos case as an illustrative example are discussed in this paper. In order to avoid uncertainty in such strategic area as gas investment relations and unpredictable decisions between the states represented by the commercial entities, there is a need to design a substantive legal basis, and a need to consider on the adequate dispute resolution body. In this thesis, key requirements are identified for the adequate legal framework and the dispute resolution body should meet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Elmira Lyapina, Ph.D. 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Elmira Lyapina, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Elmira Lyapina, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 92 kB