text size

Správa cizího majetku – svěřenské fondy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Správa cizího majetku – svěřenské fondy
Titile (in english):
Administration of property of others – trusts
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Vít Lederer
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Opponents:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Thesis Id:
161453
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) (OBCANSKE)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/09/2018
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
The thesis publication was postponed to 25.09.2021
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vyčlenění majetku, svěřenský správce, obmyšlený
Keywords:
patrimony by appropriation, trustee, beneficiary
Abstract (in czech):
Správa cizího majetku – svěřenské fondy Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je poskytnout podrobný a systematický pohled na novou právní úpravu institutu svěřenského fondu v České republice za použití deskriptivní, analytické a srovnávací metody. Dílo je rozděleno do sedmi částí. První část této práce se zaměřuje na vymezení pojmu svěřenského fondu a na jeho vytváření. Zabývá se jeho teoretickým východiskem a základními konstitutivními prvky. Část druhá popisuje osobu zakladatele a jeho úlohu při vytváření svěřenského fondu a v průběhu jeho trvání. V této části je také řešena otázka možné výhrady práv k vyčleněnému majetku ze strany zakladatele. Třetí část této práce se týká správy svěřenského fondu. Zaměřuje se především na úlohu svěřenského správce a na jeho povinnosti vůči svěřenskému fondu a obmyšleným, jakož i na jeho povinnosti vůči třetím osobám. Autor rovněž zkoumá otázku zajištění objektivního a nestranného výkonu správy svěřenského fondu v případě, ve kterém zakladatel nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno, je současně svěřenským správcem. Dále se zabývá jmenováním a odvoláváním svěřenského správce. Čtvrtá část se zabývá obmyšleným a jeho právem na plnění ze svěřenského fondu. Dotýká se také způsobu jmenování obmyšleného a určení plnění, které mu má být poskytnuto ze svěřenského fondu. Následně je pojednáno o změnách svěřenského fondu, konkrétně o možnosti zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a o možnosti zrušení svěřenského fondu nebo změny jeho statutu na základě rozhodnutí soudu. Poslední část se týká zániku správy svěřenského fondu a zániku svěřenského fondu jako takového. Klíčová slova: vyčlenění majetku, svěřenský správce, obmyšlený
Abstract:
Administration of property of others – trusts Abstract The main objective of this thesis is to provide a detailed and systematical view of the new regulation of the institution of the trust in the Czech republic using the descriptive, analytical and comparative method. The work is divided into seven parts. Part 1 of this study is focused on defining the concept of the trust and its creation. It deals with its theoretical background and its fundamental constitutive elements. Part 2 describes the founder and his role at the creation of the trust and during its existence. In this part it is also discussed the question of reservation of rights to the appropriated property made by the founder. Part 3 of this thesis is concerned with the of administration of the trust. Primarily, this part focuses on the role of the trustee and his duties towards the trust and to the beneficiary, as well as his duties to third parties. The author also explores the question of an objective and impartial administration of the trust where the founder or the person who is to receive a performance from the trust is also the trustee, as well as the question of appointment and removing the trustee. Part 4 deals with the beneficiary and his right to receive a performance from the trust. It is also concerned with the way of appointing the beneficiary and determination of the performace to be provided to him from the trust. In Part 5 the author focuses on supervision over the administration of the trust. The following part embraces a discussion on changes of the trust. Concretely, it deals with the possibility of increasing the property of the trust by a contract or disposition mortis causa and the possibility of cancelling the trust or changing the fund´s by-laws by a decision of a court. The final part is concerned with extinction of the administration of the trust and extinction of the trust. Key words: patrimony by appropriation, trustee, beneficiary 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vít Lederer 1.89 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vít Lederer 131 kB
Download Abstract in english Mgr. Vít Lederer 239 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 146 kB
Download Opponent's review JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 184 kB
Download Opponent's review JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 119 kB
Download Defence's report 152 kB