velikost textu

Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers
Název v češtině:
Sexuální vykořisťování a zneužívání páchané příslušníky mírových misí OSN
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ján Králik, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
161446
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo (INTERNAT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv, mírové operace OSN, odpovědnost, sexuální vykořisťování a zneužívání, vojenští příslušníci národních kontingentů působících v mírových misích, země poskytující vojenské jednotky.
Klíčová slova v angličtině:
extraterritorial application of human rights treaties, military members of national peacekeeping contingents, responsibility, sexual exploitation and abuse, UN peacekeeping operations.
Abstrakt:
ANOTACE Disertačí práe poskytuje právní analýzu sexuálního vkořisťováí a zeužíváí, kterého se dopouští příslušíi írovýh operaí OSN. Ozvláští důraz je klade a vojeské příslušík árodíh kotigetů zapojeýh do isí OSN. Práe poskytuje stručou aalýzu írovýh operaí a tudíž zdůrazňuje jejih výza v současýh čiosteh OSN. V toto sěru jsou popsá faktor, které způsoil eo ohli ovlivit seuálí vkořisťováí a zeužíváí, kterého se dopustili příslušíi írových misí OSN. Dále se práe zaoírá krok OSN vůči uvedeý čie a vhodouje jestli thle krok jsou úspěšé, dostatečé a zda se v toto ohledu ohlo učiit víe o je ještě ožé udělat víe v udouosti. Část práe se zaoírá proleatikou mezinárodního humanitárního práva a eziárodíh ore v olasti lidskýh práv. Autor práe se pokouší odpovědět a otázku, zda a kd seuálí vkořisťováí a zeužívaí, páhaé vojeskýi příslušík árodíh kotigetů zapojeýh do isí OSN ěhe jejih zapojeí do írovýh operaí OSN ůže představovat válečé zloči eo zloči proti lidskosti a zda Meziárodí trestí soud ůže v toto ohledu hrát určitou roli. Ve stejé duhu je diskutováa otázka extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv. Otázka eziárodí odpovědosti je ústředí téate této disertačí práe. Kroě idividuálí odpovědosti vojeskýh příslušíků árodíh kotigetů zapojeýh do isí OSN pro či seuálího vkořisťováí a zeužívaí, odpovědost eziárodíh organizaí a odpovědost jedotlivýh států je posouzea. Práví ásledk protiprávího jedáí jsou líže ojasě a další ožosti, které přiházejí v úvahu při uplatňováí odpovědosti, jsou aalzová. Klíčová slova: extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv, mírové operace OSN, odpovědost, seuálí vkořisťováí a zeužíváí, voještí příslušíi árodíh kotigetů půsoííh v írovýh isíh, zeě posktujíí vojeské jedotk.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis provides legal analysis of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers with particular focus on military members of national peacekeeping contingents. It provides brief survey of peacekeeping operations thereby underlying their importance in the contemporary activities of the UN and describing factors that have caused or might led to sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers. Furthermore, UN action towards those acts is described and it is also evaluated whether such steps are successful, sufficient and whether more could have been done or what more can be done in the future. A part is also dedicated to international humanitarian law perspective and international human rights law. In this context, the author tries to answer the question if and when the sexual exploitation and abuse by members of national peacekeeping contingents while deployed to a UN peacekeeping mission may constitute war crimes or crimes against humanity and whether there is a role to play by International Criminal Court. In the same vein, issues of extraterritorial application of human rights treaties are discussed. The question of international responsibility is the central topic of this thesis. Apart from individual responsibility of members of national peacekeeping contingents for acts of sexual exploitation and abuse, responsibility of international organizations and responsibility of respective States is assessed. Legal consequences of wrongful acts are elucidated and role of possible avenues which may come into question as invocation of responsibility is analysed. Key words: extraterritorial application of human rights treaties, military members of national peacekeeping contingents, responsibility, sexual exploitation and abuse, UN peacekeeping operations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ján Králik, Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ján Králik, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ján Králik, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 739 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB