velikost textu

Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení
Název v angličtině:
Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and its critical assessment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Valeria Kraft
Školitel:
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Oponenti:
Miloš Večeřa
doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
Id práce:
161443
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva (P0421D220017)
Obor studia:
Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva (3342)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stučka, Pašukanis, Vyšinskij
Klíčová slova v angličtině:
Stuchka, Pashukanis, Vyshinsky
Abstrakt:
Abstrakt Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení Záměrem předkládané práce je představit život a dílo tří předních sovětských právních teoretiků a vědců: Pēterise Ivanoviče Stučky, Jevgenije Bronislavoviče Pašukanise a Andreje Januarjeviče Vyšinského, kteří zásadní měrou formovali sovětské právní myšlení 20. a 30. let 20. století. Práce si klade za cíl představit jejich myšlenky a právní teorie, kriticky je zhodnotit z pohledu dnešní právní vědy a ukázat, že každý, kdo slouží právu, nemusí sloužit dobru. Práce je rozdělena (kromě úvodu a závěru) do tří částí, kde každá část je věnována jednomu ze zkoumaných právních teoretiků a vědců. První část je tak věnována Pēterisovi Stučkovi, druhá část Jevgeniji Pašukanisovi a třetí část Andreji Vyšinskému. Každá z těchto částí se poté dělí do dvou kapitol: životopisné kapitoly a kapitoly zkoumajících jejich právní teorie a postoje. Jednotlivé životopisné kapitoly se zaměřují na životní dráhy P. Stučky, J. Pašukanise a A. Vyšinského, jejich vědecké a akademické kariéry. Postupně jsou zmapovány jednotlivé etapy jejich života a také vyvráceny některé zažité nepravdy a mýty. Ač se může na první pohled zdát, že zkoumání životních drah jednotlivých právních vědců je nepodstatné, opak je pravdou. Jejich život a kariéra jsou naopak klíčové pro pochopení postojů a vlivů, které zásadní měrou přispěly k formování jejich osobností a tím pádem i jejich právních teorií. Jednotlivé kapitoly věnované právním teoriím jsou pro zachování přehlednosti děleny do podkapitol právo, stát, zákonnost a spravedlnost, v nichž jsou poté popsány a kriticky zkoumány teorie jednotlivých právních vědců. Jedinou výjimkou je kapitola věnovaná P. Stučkovi, u kterého schází podkapitola spravedlnost, jelikož k jeho názorům na toto téma není možné dohledat relevantní podklady. To však není překvapující, jelikož kategorii spravedlnosti byla mezi sovětskými právními vědci obecně věnována malá pozornost. V závěru práce jsou poté jednotlivé poznatky a závěry výzkumu shrnuty a kriticky zhodnoceny jak z pohledu zkoumaného období, tak z pohledu současné právní vědy. Klíčová slova: Stučka, Pašukanis, Vyšinskij
Abstract v angličtině:
Abstract Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and its critical assessment The presented thesis aims to introduce the life and work of three prominent Soviet legal scholars: Pēteris Ivanovich Stuchka, Evgeny Bronislavovich Pashukanis, and Andrey Yanuaryevich Vyshinsky, who has a significant impact on formulating Soviet legal thinking of the second and third decade of the 20th century. The thesis undertakes to present their ideas and legal theories, subject them to critical analysis and evidence that not everyone who serves the law also serves the good. The thesis is divided (except for the introduction and end parts) into three parts, each of which is dedicated to one of the examined scholars. The first part is dedicated to Pēteris Stuchka, the second part to Evgeny Pashukanis and the third part to Andrey Vyshinsky. Each of these parts is then divided into two chapters: a bibliographical chapter and a chapter examining their legal theories and opinions. Each of the bibliographical chapters focuses on the life of P. Stuchka, E. Pashukanis, and A. Vyshinsky, and their scientific and academic careers. Each part of their lives is explored and some myths about their lives rebuked. Even though exploration of their lives may seem as superfluous on the first sight, it is to the contrary. Their lives and careers are crucial for the understanding of their opinions and influences which formed their personalities and, consequently, their legal theories. Each of the chapter examining their legal theories is divided into subchapters law, state, legality, and justice. Each of these subchapters then describes and critically evaluates theories of each of the scholars. The only exception is made in case of P. Stuchka, which chapter does not contain the justice subchapter for the lack of relevant material on this topic. This is not surprising, though, as the field of justice was generally outside of the interest of Soviet legal scholars. At the end of the thesis, all findings and conclusions are summarised and critically examined from both the perspective of the period of their origin and the perspective of current jurisprudence. Key words: Stuchka, Pashukanis, Vyshinsky
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Valeria Kraft 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Valeria Kraft 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Valeria Kraft 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Večeřa 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. František Cvrček, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 155 kB