velikost textu

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu
Název v angličtině:
Equal treatment and prohibition of discrimination in employment relations and social security systems in Czech and European law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Darina Jandová
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Doc. JUDr. Iva Chvátalová, Csc.
Id práce:
161437
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rovnost a diskriminace; pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; antidiskriminační zákon
Klíčová slova v angličtině:
equality and discrimination; labour law and social security law, Anti-Discrimination Act
Abstrakt:
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu Abstrakt Tato disertační práce se zabývá uplatňováním principu rovnosti v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu. V úvodní části jsou nastíněny historické souvislosti zakotvení principu rovnosti do právní úpravy. Pozornost je věnována jednak společenským změnám v první polovině 20. století, jež vedly k ochraně rovnosti v Evropě, a jednak legislativním iniciativám a roli justice ve druhé polovině 20. století. Druhá část vysvětluje pojmy rovnost, diskriminace, pracovněprávní vztahy a systémy sociálního zabezpečení, jež jsou ústředními motivy disertační práce. Je rozebráno, jak bylo na tyto pojmy nahlíženo v minulosti, jak se vyvíjely, a v jakých podobách a projevech se s nimi můžeme setkat dnes. Třetí část představuje české i evropské právní předpisy, které tvoří současné antidiskriminační právo. Důraz je kladen na zhodnocení českého antidiskriminačního zákona s ohledem na jeho téměř desetiletou účinnost v českém právním řádu. Autorka v této části disertační práce dochází k závěru, že ochrana poskytovaná antidiskriminačním zákonem je sice v některých případech duplicitní s jinými právními předpisy, soudy nekladou dostatečný důraz na přiznávání peněžní satisfakce a potenciální oběti diskriminace nenabyly detailnějšího povědomí o jeho obsahu, jeho zavedení do českého právního řádu však přineslo definice diskriminačního jednání, zvýšený počet stížností k veřejnému ochránci práv i zvýšený počet soudních žalob, a jeho právní úpravu tak lze hodnotit za přínosnou. Čtvrtá část se věnuje jednotlivým diskriminačním důvodům, jejichž obsah je zde vysvětlován s ohledem na jejich interpretaci ze strany Soudního dvora Evropské unie. Předestřeny jsou úvahy autorky ve vztahu k jejich potenciálnímu interpretačnímu rozšíření v budoucnu. Poslední část vymezuje prostředky ochrany, jež mají oběti diskriminace k dispozici, jestliže se rozhodnou diskriminaci bránit. Jsou zhodnoceny jednotlivé způsoby ochrany s ohledem na jejich klady a zápory a přínos pro oběti diskriminace. Autorka zde argumentuje, že zřejmě nejúčinnějším prostředkem ochrany je v současné době veřejný ochránce práv, jehož pravomoci by de lege ferenda zasloužily rozšířit o aktivní legitimaci k podávání veřejných žalob. Disertační práce přináší aktuální zhodnocení rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení. Tuto problematiku přitom zkoumá jak z pohledu českého práva se zohledněním téměř desetileté účinnosti antidiskriminačního zákona, tak z pohledu práva evropského a významné judikatury Soudního dvora Evropské unie. Klíčová slova: rovnost a diskriminace; pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; antidiskriminační zákon
Abstract v angličtině:
Equal treatment and prohibition of discrimination in employment relations and social security systems in Czech and European law Abstract The dissertation deals with equal treatment and prohibition of discrimination in employment relations and social security systems in Czech and European law. In the introductory section the historical context of anchoring the principle of equality into the legal regulation is outlined. The attention is paid on one hand to the social changes in the first half of the 20th century, which led to the protection of equality in Europe, and on the other to the legislative initiatives and the role of justice in the second half of the 20th century. The second part explains the concepts of equality, discrimination, employment relations and social security systems, which are the central motifs of the dissertation. It analyses how these concepts were viewed in the past, how they evolved, and in what forms and manifestations we can come across them today. The third part introduces the Czech and European legislation, which constitute the current Anti-Discrimination law. Emphasis is placed on the assessment of the Czech Anti- Discrimination Act with regard to its almost ten years of effectiveness in the Czech legal order. The author concludes that despite the facts that the protection provided by the Anti- Discrimination Act can also be covered by other law, the courts do not place sufficient emphasis on the granting of financial satisfaction and the potential victims of discrimination have not gained more detailed awareness of its content, its introduction into the Czech legal order has defined the term discriminatory behaviour, brought an increased number of complaints to the Ombudsman and an increased number of legal actions, therefore the Anti- Discrimination Act can be considered as beneficial. The fourth part deals with individual discriminatory reasons, whose content is explained here in the light of their interpretation by the Court of Justice of the European Union. The author’s thoughts in relation to their potential interpretation in the future are given. The last part defines the means of protection available to the victims of discrimination if they choose to oppose discrimination. The different means of protection are assessed with regard to their pros and cons and the benefits for the victims of discrimination. The author argues here that the most effective means of protection is currently the Ombudsman, whose powers de lege ferenda would deserve to be extended to the right to bring the public actions. The dissertation provides an actual assessment of the equal treatment and non- discrimination in employment relations and social security systems. It examines this issue both from the point of view of the Czech law, taking into account almost ten years of the effectiveness of the Anti-Discrimination Act, as well as from the point of view of the European law and significant case law of the Court of Justice of the European Union. Key words: equality and discrimination; labour law and social security law; Anti-Discrimination Act
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Darina Jandová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Darina Jandová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Darina Jandová 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Iva Chvátalová, Csc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB