velikost textu

Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami
Název v angličtině:
Public procurement-related crimes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladislav Hřebíček
Školitel:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Id práce:
161424
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 05.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní právo hmotné – trestní právo procesní – veřejné zakázky – judikatura – historie právní úpravy – dokazování
Klíčová slova v angličtině:
Criminal Substantive Law – Criminal Procedural Law – public procurement – practice of courts – history of legislation – evidence
Abstrakt:
Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami (abstrakt disertační práce) Vladislav Hřebíček Autor se ve své práci zabývá problematikou trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami v České republice. Daná problematika nebyla dosud uceleně zpracována, proto je základním cílem práce shrnout stav dosavadního poznání v této oblasti a současně přitom kriticky zkoumat jednotlivé prameny (především právní předpisy a judikaturu) s významným přesahem do praxe odhalování a dokazování tohoto druhu kriminality. V první kapitole autor vymezuje základní pojmy, předkládá zákonnou a judikaturní definici pojmu veřejná zakázka, vymezuje, co bude dále rozumět trestnými činy páchanými v souvislosti s veřejnými zakázkami a zasazuje tento druh trestné činnosti do celkového kontextu hospodářské kriminality. Současně se zabývá i souvisejícími kriminologickými otázkami a předkládá statistické údaje ze zdrojů Policie České republiky a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji úpravy, především pak úpravě trestněprávní, a to od r. 1918, kdy byly recipovány předchozí právní předpisy, až po nedávno platný trestní zákon č. 140/1961 Sb. Třetí kapitola tvoří nutný exkurz do úpravy zadávání veřejných zakázek: autor se soustředí primárně na pojmy a procesy, které mají souvislost se skutkovými podstatami trestných činů podle § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Popisuje rovněž nástroje a instituty, které napomáhají transparentnosti postupů při zadávání veřejných zakázek, včetně zákona o registru smluv. S ohledem na povahu trestního práva coby prostředku ultima ratio je součástí kapitoly i výklad o odpovědnosti za nezákonný postup související se zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Čtvrtá a pátá kapitola, která tvoří stěžejní část práce, je věnována podrobnému teoretickému a praktickému rozboru současných skutkových podstat trestných činů páchaný při zadávání veřejných zakázek, jak jsou uvedeny v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., včetně související judikatury a exkurzu do vybraných zahraničních úprav 1 (Slovensko, Rakousko). Autor mj. zmiňuje i problematiku zneužívání institutu insolvenčního návrhu v souvislosti se zadávacím řízením. Konečně šestá a závěrečná kapitola se zaobírá instituty procesního práva, které mohou napomáhat odhalování a dokazování organizované trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami. Mezi ně autor řadí odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu, operativně pátrací prostředky podle §§ 158b-158e tr. řádu (předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta) a dále i dočasné odložení trestního stíhání podle § 159c-159d tr. řádu a spolupracujícího obviněného podle § 175a tr. řádu. Poslední dva instituty podrobuje kritice a po stručném exkurzu do zahraniční úpravy předkládá i úvahy de lege ferenda. 2
Abstract v angličtině:
Public procurement-related crimes (in Czech republic) (summary of the dissertation) Vladislav Hřebíček In his paper, the author focuses on the area of public procurement-related crimes in the Czech Republic. As there has been no comprehensive coverage on the subject so far, the paper´s primary ambition is to sum up the current state of knowledge while critically considering particular resources (mainly legislation and practice of courts), overlapping significantly into the area of daily practice of detecting such crimes and gathering evidence. In the first chapter, the author provides definitions for key terms and examines the term procurement from the perspectives of its legal definition as well as its interpretation based on court practice. Furthermore, the chapter specifies what is to be understood as procurement-related crime, placing this type of crime within the broader context of economic crime. At the same time, it offers answers to the related criminological questions and presents statistical data provided by the Police of the Czech Republic and the Czech Ministry of Interior. The second chapter gives the reader a historical overview of this area of law mainly from the perspective of criminal law. Covering the timeframe of 1918 (when the previous legislation was adopted) until the present day, it comments on the development of the legislation from the early years up to the 1960´s Criminal Code (Act. no. 140/1961 Sb.) which had been in force only a short time ago. The third chapter makes an inevitable excursus into the area of public procurement. The author focuses primarily on selected terms and processes related to the subjects of the crimes as defined in Section 248 Subsection 2 item 2 and Sections 256 and 257 of the Criminal Code (Act. no. 40/2009 Sb.). Legal tools and institutes enhancing transparency of procedures within the public procurement including the Contract Register Act are described. In view of the ultima ratio approach, the text also comments on the liability for malpractice in submitting tenders pursuant to the Public Procurement Act no. 134/2016 Sb. Forming the fundamental part of the paper, the fourth and fifth chapter is dedicated to a detailed theoretical and practical analysis of the bodies of the current procurement- related crimes as set by the current Criminal Code (Act no. 40/2009 Sb.) including related court practice and a brief overview of the situation in selected neighbouring jurisdictions (Slovakia, Austria). Among other topics, the author further comments on the abuse of insolvency proposals in procurement proceedings. Finally, the sixth chapter analyses the institutes of procedural law which may contribute to the detection of organized public procurement-related crime as well as to gathering necessary evidence. The author has picked several legal tools such as legal interception pursuant to Section 88 CPC, special covert investigation techniques pursuant to Sections 158b through 158e CPC (sham transfer, surveillance, the use of an undercover agent) and temporary postponement of criminal prosecution pursuant to Sections 159c through 159d CPC and the State´s evidence pursuant to Section 175a CPC. Having put the latter two to criticism, the author makes a brief excursus into international legislation, finally adding his suggestions on possible future improvements (de lege ferenda).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladislav Hřebíček 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladislav Hřebíček 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladislav Hřebíček 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB