velikost textu

Soudnictví ve věcech mládeže – komparace švýcarské a české právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudnictví ve věcech mládeže – komparace švýcarské a české právní úpravy
Název v angličtině:
Juvenile justice – Comparison of swiss and czech law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Hurychová
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, Ph.D.
Id práce:
161423
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní odpovědnost mladistvých, trestní soudnictví nad mládeží, trestní řízení, vyšetřování
Klíčová slova v angličtině:
juvenile criminal liability, juvenile justice, criminal procedure, investigation
Abstrakt:
Soudnictví ve věcech mládeže - komparace švýcarské a české právní úpravy se zaměřením na procesní právo Abstrakt česky Disertační práce se věnuje srovnání české a švýcarské úpravy soudnictví ve věcech mládeže. V úvodních kapitolách stručně shrnuje obsah českého zákona č. 218/2003 Sb., základní principy trestání a trestního řízení proti mladistvému, koncepci jeho trestní odpovědnosti, vymezuje jednotlivé sankce – výchovná, ochranná a trestní opatření, jež lze mladistvému uložit, jejich výkon a zvláštní úpravu trestního řízení proti němu. Poté je čtenáři podrobně představena švýcarská úprava této problematiky, trestní zákoník mladistvých – Jugendstrafgesetz a trestní řád mladistvých – Jugendstrafprozesordnung. Rovněž tyto kapitoly obsahují výčet základních zásad a principů obou zákonů, použitelnost obecných trestních předpisů, koncepci trestní odpovědnosti, podrobný popis náplně jednotlivých trestů – Strafen a ochranných opatření – Schutzmassnahmen, a jejich výkon, dále je ve čtvrté kapitole představena úprava trestního řízení proti mladistvým a jeho specifika. Následuje analýza představených zákonů a komparace obou koncepcí trestní odpovědnosti, jednotlivých trestů a opatření i specifické úpravy trestního řízení proti mladistvému. Pro srovnání jsou doplněny v přílohách aktuální statistiky míry kriminality mladistvých, rozhodování specializovaných soudů pro mládež a přehled věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých v Evropě. V případě švýcarských rozhodnutí je doplněn také přehled druhu a délky jednotlivých sankcí a výkon uložených ochranných opatření umístění. Cílem této práce je předestření odlišné koncepce trestní odpovědnosti mladistvého i přístupu k jeho potrestání a úvaha nad možností inspirovat se některými instituty či osvědčenými příklady úspěšné švýcarské praxe de lege ferenda v české právní úpravě, a to zejména v souvislosti s plánovanou rekodifikací trestního práva procesního a s tím související novelizací zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Má-li být jedním z hlavních přínosů nové úpravy zkrácení délky trestního řízení, lze uvažovat nad přenesením některých oprávnění ze soudů na státní zástupce v přípravné fázi trestního řízení či zkrácením lhůt pro některé úkony. Klíčová slova: trestní odpovědnost mladistvých, trestní soudnictví nad mládeží, trestní řízení, vyšetřování
Abstract v angličtině:
Juvenile justice – Comparison of swiss and czech law with focus on criminal procedure Abstract anglicky This thesis focuses on comparison of Czech and Swiss form of juvenile justice. The opening chapters briefly summarize the Czech law no. 218/2003 Sb., basic principles of juvenile criminal procedures, concept of his criminal liability and sets out sanctions – educational, protective and penal – which can be assigned to a juvenile person. Then a Swiss version of juvenile law is introduced (the „Jugendstrafgesetz“) together with juvenile criminal procedures law („Jugendstrafprozesordnung“). Also these chapters cotains introduction of basic principles of both laws, a detailed description of respective penalties (“Strafen”) and protective measures (“Schutzmassnahmen”) and their execution. The juvenile criminal procedure, its specifics and details, is described in Chapter 4, followed by the analysis of laws, comparisons of specific penalties and protective measures. This is supported by recent statistic of juvenile criminality, decisions of special juvenile courts and age limits for criminal liability throughout Europe. Swiss judgements are supplemented by an overview of type and length of respective sanctions and execution of protective measures of placement. The goal of this thesis is to show a different conception of juvenile criminal liability, approach to his/her punishment and a consideration of how some of the institutes and successful examples from Switzerland could be used in the Czech law as de lege ferenda, especially considering the planned recodification of criminal procedural law together with an update to the juvenile judiciary law. If one of the main benefits of such a change is supposed to be shorter criminal proceedings, moving some of the authority from courts to public prosecutors during the preparatory phase and shortening deadlines for some tasks should be considered. Keywords: juvenile criminal liability, juvenile justice, criminal procedure, investigation 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Hurychová 3.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Hurychová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Hurychová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. 1.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ingrid Mencerová, Ph.D. 740 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB
Stáhnout Errata Mgr. Lucie Hurychová 80 kB