velikost textu

Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv
Název v angličtině:
Current Frame of Religious Freedom in the System of European Protection of Human Rights
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Jekielek Henzl, Ph.D.
Školitel:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Id práce:
161420
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náboženská svoboda, náboženské symboly, zákaz zahalování
Klíčová slova v angličtině:
Freedom of Religion, Religious Symbols, ban on burkas and niqabs
Abstrakt:
Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv Abstrakt Tato disertační práce se věnuje problematice ochrany náboženské svobody v Evropě. Nejdříve je popsáno zakotvení této svobody v EÚLP, Listině EU a v právních řádech Německa, Rakouska a České republiky. Právní řády Německa a Rakouska jsou velmi blízké tomu našemu, proto mohou být získané poznatky inspirací pro úvahy o budoucí právní úpravě v České republice (i s ohledem na to, že je zde problematika integrace jiných kultur poměrně novým tématem, zatímco uvedené státy již v této oblasti mají větší zkušenosti). Dalším důvodem pro tento výběr byla i bohatá judikatura k tématu práce zejména v Německu, ale i v Rakousku. V návaznosti na zakotvení náboženské svobody obecně je popsáno teoretické zakotvení i praxe výuky náboženství na veřejných školách ve výše jmenovaných státech. Ze srovnání praxe v uvedených státech vyplynula mj. důležitost historického vývoje přístupu k náboženství. Jedním z hlavních bodů této disertační práce je pak problematika symbolů. Nejdříve je probrána otázka symbolů obecně, poté se věnuji konkrétně symbolům náboženským a možnostech jejich přítomnosti ve vzdělávacích zařízeních. V této souvislosti je rozebráno umisťování křížů a krucifixů ve školních třídách, což je otázka, které se již v minulosti věnovaly jak německé, tak i rakouské soudy, avšak s odlišným výsledkem. Dále je popsána i problematika zahalování učitelek i studentek, a to na příkladech mj. z německé a české praxe. Zákaz zahalování je dále rozebrán i mimo oblast školství, a to především v souvislosti s rozhodnutím ESLP ve věci S.A.S. vs. Francie, kterým byla potvrzena shoda zákazu zahalování na veřejnosti ve Francii (a později jiným rozhodnutím i v Belgii) s EÚLP. V další kapitole je pak popsána problematika náboženských symbolů na pracovišti, a to především s důrazem na nejnovější judikaturu SDEU, která se opírá především o princip nepřípustnosti diskriminace z náboženských důvodů. Při tvorbě této práce jsem postupovala metodou analýzy právních pramenů, zejména aktuální judikatury k tématu náboženské svobody. Na jejich základě byl popsán současný právní stav, jeho problémy a možný vývoj do budoucna. Díky získaným stipendiím jsem měla možnost čerpat z lokálních knihoven a databází univerzit ve Vídni a Pasově, což bylo velmi přínosné a umožnilo lepší a podrobnější popsání místní právní situace a praxe. Klíčová slova Náboženská svoboda, náboženské symboly, zákaz zahalování
Abstract v angličtině:
Current Frame of Religious Freedom in the System of European Protection of Human Rights Abstract This thesis deals with the topic of protection of Freedom of Religion in the System of European Protection of Human Rights. It begins with a description of the formulation of this freedom in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Charter of Fundamental Rights of the European Union and the legal systems of Germany, Austria and Czech Republic. The legal systems of Germany and Austria are very close to the Czech one, therefore the acquired knowledge might become an inspiration for considerations of possible future legislative changes in the Czech Republic (also considering that while the integration of other cultures is still a relatively new topic in here, the above mentioned other states have already much more experience on this field). Another reason why this choice was made is also a wide range of interesting court decisions concerning the topic of this thesis mainly in Germany, but also in Austria. The description of the formulation of the Freedom of Religion in general is followed by the theoretical description and praxis of teaching Religion at public schools in the above stated countries. It is obvious from the comparison of the praxis in the aforementioned states that the historical development of the attitude to religion is of great importance. One of the main points of this thesis is the topic of symbols. The general question of symbols is dealt with first, then the focus is on religious symbols and possibilities of their presence in educational facilities. In this regard the thesis deals with the placement of crosses and crucifixes in school classrooms, which is a topic that German, as well as Austrian courts have already dealt with in the past, although with a different outcome. Further on, the topic of wearing headscarfs by teachers and students is described, mainly on examples from German and Czech praxis. A ban on burkas and niqabs is contained as well, also outside of educational facilities, mainly with regard to the decision of the European Court of Human Rights in the case S.A.S. vs. France, which confirmed that the French ban on burkas and niqabs at public is in accordance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (in a later decision the same has been stated also for a similar ban in Belgium). The next chapter describes the use and wearing of Religious Symbols at work, mainly with emphasis on the latest decisions of the Court of Justice of the European Union, which build mainly on the principle of non-discrimination (from religious reasons). While working on this thesis I conducted an analysis of legal sources, mainly the latest court decisions concerning Religious Freedom. Based on that, I described the current legal situation, its problems and possible development in the future. Thanks to the granted scholarships I could also use the ressources of the local libraries in Vienna and Passau, which was very helpful and allowed for a more detailed description of the local laws and praxis. Key words Freedom of Religion, Religious Symbols, ban on burkas and niqabs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Jekielek Henzl, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Jekielek Henzl, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Jekielek Henzl, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. 1.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB