velikost textu

Vybrané otázky výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
Název v angličtině:
Selected Questions of Unconditional Sentence of Imprisonment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Šamalík
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
161407
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepodmíněný trest odnětí svobody, vězeňství, věznice
Klíčová slova v angličtině:
unconditional imprisonment, penitentiary system, prison
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce je zaměřena na některé otázky výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v českých věznicích a vazebních věznicích. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se mezinárodní standardy z Evropských vězeňských pravidel týkající se výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody promítly do české právní úpravy, které z věznic v České republice dosahují z hlediska naplněnosti nejvyšších hodnot a zda byl problém spočívající v jejich přeplněnosti vyřešen amnestií bývalého prezidenta Václava Klause z ledna 2013. Práce si dále klade za cíl nastínit dosavadní vývoj míry zaměstnanosti odsouzených, pojmenovat nejvýznamnější faktory ovlivňující tento ukazatel, a rovněž zjistit, zda aktuální právní úprava garantuje právo odsouzeného aktivně se bránit proti rozhodnutí o umístění na oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením. Mezi hlavní zjištění patří, že řada příslušných mezinárodních standardů byla do české právní úpravy včleněna, přeplněnost věznic představuje problém trvalý a míra zaměstnanosti osob nacházejících se ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody dlouhodobě dosahuje úrovně vytyčené Vězeňskou službou České republiky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The rigorous thesis focuses on certain issues related to the execution of unconditional imprisonment in Czech penitentiaries and detention prison centres. The objective of this thesis is to establish the extent to which the international standards of the European Prison Rules related to the execution of unconditional imprisonment are reflected in the Czech legislation, which penitentiaries in the Czech Republic achieve the highest values as regards the number of prisoners, and whether the issue of their overcrowding was solved by the amnesty of the former President Václav Klaus in January 2013. Furthermore, the thesis aims to outline the previous development of the employment level of convicted people, to identify the most significant factors influencing this indicator, and also to determine whether the current legislation guarantees the right of convicted people to actively contest the decision which stations them in the section with enhanced structural and technical security. The main findings include that several international standards were implemented in the Czech legislation, yet the overcrowding represents a continuous problem, and, in the long term, the level of employment of persons executing their unconditional imprisonment amounts to the levels set out by the Prison Service of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Šamalík 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Šamalík 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Šamalík 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB